France -Toulon and St. Tropez [3 stop]

Hello people! And we have our third stop on our cruise, the most beautiful piece of France -Provence!:) We docked in Toulon, but I’ve been there many times (every year we were here as kids with my family for the holiday) so we took a trip to a more interesting place – Saint Tropez. To be honest, there is not much to do in Toulon, such an ordinary city without any attractions or monuments. So St. Tropez is another level! I have been there even more than in Toulon (I think at least 50 times, when I say that, I cant even believe it myself), but every time I enjoyed it so much. As I said, we came to this part of France for good fourteen years in a row, spending each year on the Cote d’Azur during the summer holidays, always in the same place for at least a month. It was truly great, maybe I could write a separate post about it? So when we were driving by bus from Toulon to St. Tropez, along the narrow coastal road, over all these places I’ve been visiting for so many years, I’ve got all these memories in my head again. We passed by Le Lavandou, a small town we visited every other day for ice cream and ride a little merry-go-round, and to also play petangue, then Cavalier, where we used to go every day to buy fresh baguettes, Pramousquiere, where we lived every year … So as you can see, I got all these flashbacks to my childhood memories along the whole way to St. Tropez.


Ahoj lidi! A už tu máme třetí zastávku naší plavby, nejkrásnější kus Francie – Provence!:) Zakotvili jsme v Toulonu, ale tam už jsem byla mockrát (každý rok jsme sem jako děti s našima jezdili na prázdniny), a tak jsme si vzali výlet do zajímavějšího místa – Saint Tropez. On totiž Toulon není nic moc, takové obyčejné město bez zajímavostí a památek. To St. Tropez je jiný kafíčko! Byla jsem tam sice ještě víckrát než v Toulonu (počítám že alespoň 50x, až si teď sama říkám, jestli je to vůbec možné?), ale pokaždé se mi tam líbilo a pořádně jsme si to užili. Jak už jsem říkala, dobrých čtrnáct let jsme každý rok jezdili na Azurové pobřeží v létě na prázdniny, vždycky do stejného místa a pokaždé aspoň na měsíc. Bylo to super a možná bych o tom jednou mohla napsat samostatný příspěvek? A když jsme teď jeli autobusem z Toulonu do St. Tropez, po úzké pobřežní silnici, přes všechna ta místa, kam jsem tolik let jezdila, znovu se mi to všechno vybavilo. Třeba Le Lavandou, do tohohle městečka jsme jezdili snad obden na zmrzlinu a malinkej kolotoč a jako větší jsme tu hráli petangue, pak Cavalier, tam jsme jezdili každý den do samoobsluhy pro bagety, Pramousquiere, tady jsme každý rok bydleli … prostě co vesnice po cestě, to vzpomínky na nějaký zážitek!

Before St. Topez is a turn from the main road, with the biggest amusement park in the area, actually the main reason I have been to St. Tropez so many times! They had great attractions, with minigolf with giant dinosaurs right next to it. Since the attractions opened during the evening, we had gone to the city center to get ice cream, in the harbor and to walk and admire parked yachts, some were really huge and I didn’t even dream I could one day ride on such – but it did happen to me later [haha].


Před St. Topez je odbočka z hlavní silnice a na té stojí největší lunapark široko daleko, hlavní důvod, proč jsem byla tolikrát v St. Tropez! Měli tu bezvadné atrakce a vedle minigolf s obříma dinosaurama, kam jsme o každých prázdninách často jezdili. A protože atrakce otevíraly až večer, předtím jsme s kopce sjeli do města, prošmejdili krámečky, dali si zmrzlinu v přístavu a prošli se kolem zaparkovaných jachet, některé byly fakt obrovské a mně se tehdy ani nesnilo, že bych se na takové taky mohla svézt a třeba tu i zakotvit – což se mi ale později splnilo, o tom však třeba zase jindy:)

But back to our trip. As I looked out the window and I saw a giant ferris wheel in the distance, and it was a signal that we are getting close to our goal today, a small town that we all know from movies about gendarme with Louis de Funes! We parked as always, in a giant parking lot next to the harbor, with the ancient merry-go-round we were enjoying as a kids, but now I was almost sorry for it, being all abandoned without being even noticed…


Ale zpátky k našemu výletu. Jak jsem tak koukala z okýnka, už z dálky jsem viděla obří ruské kolo lunaparku, a to byl signál, že se blíží náš dnešní cíl, městečko, které všichni známe z filmů o četníkách s Louis de Funesem! Zaparkovali jsme jako vždycky na obřím parkovišti vedle přístavu, kde furt stojí ten starobylý kolotoč, na který jsme se jako děti těšily, a teď mi ho bylo skoro líto, jak tu stojí opuštěně a nikdo si ho nevšímá…

The city looked different as well than what I remember. First, it’s been a couple of years, and most of all, we’ve always been here during the summer holidays, the main tourist season, and now it was May so it was pretty empty. It was an unusual sight for me, smaller boats in the harbor, painters on the waterfront sitting alone, painting to have enough in stock, and empty shops. Well, it had a certain advantage – for the first time we ​​didn’t have to wait in an ice cream queue at our favorite bakery!


A i město vypadalo jinak, než jsem si ho pamatovala. Jednak je to už pár let, a hlavně, jezdili jsme sem vždycky o prázdninách, tedy v hlavní turistické sezóně, a teď byl květen a nikde nikdo. Byl to pro mě neobvyklý pohled, v přístavu staly hlavně menší lodě, malíři na nábřeží seděli opuštěně a malovali do zásoby, v krámech ani noha. Což mělo výhodu, že poprvé v životě jsme tu nemuseli čekat frontu na zmrzlinu, v naší oblíbené cukrárně jsme byli u pultu jediní!

We got everywhere in no time, at the huge anchors on the shore, through narrow shopping streets, where we didn’t have to go through crowds of tourists, so we went through everything very quickly and ended up with, well, nothing to do [haha]. So we went to get lunch [yaaay]! We found a small local restaurant on Yelp, ate some pasta, sat down, checked some emails, watched Youtube videos [haha], just took a moment off for things we didn’t have time to do on a boat. Too bad the amusement park wasn’t open yet, we could have spend the rest of the day there. But this can’t happen to you during the full season, because in the summer it is completely different, to just break through crowds of tourists from one end to the other takes you half a day:)


Všude jsme byli raz dva, na vyhlídce, u obrovských kotev na břehu, skrz úzké nákupní uličky, nikde jsme se nemuseli prodírat davy turistů, a tak jsme za chvíli všechno prošli, všude byli a neměli co dělat. Přes Yelp jsme si našli zapadlou pidi hospůdku, kam chodí hlavně místní, dali si tu těstoviny, poseděli, prohlídli si emaily, koukli na videa na Youtube [haha], prostě využili jsme chvíle volna na věci, na které na lodi pro samé zábavy není čas. Litovala jsem, že lunapark nemá ještě otevřeno, mohli jsme v něm strávit zbytek volna. Tohle se vám ale o prázdninách nemůže stát, protože v létě je to jiné St. Tropez, už jenom prodrat se davy turistů z jednoho konce na druhý vám zabere půl dne:)

And the famous nightlife? We didn’t see it this time, of course, we had to return to Toulon during the evening, but from my past experience, I can say it’s amazing. Parties on parked yachts in the harbor, amazing clubs on the mainland (Nikki Beach, VIP Room, Club 55) one of the most famous clubs in the world), crowded cafes and restaurants, yeah, St.Tropez is alive during the summer!


A ten pověstný noční život? Ten jsme tentokrát samozřejmě neviděli, už odpoledne jsme se museli vrátit do Toulonu na loď. Ale z minulých zkušeností můžu říct, že je super. Párty na jachtách v přístavu, úžasné kluby na pevnině (Nikki Beach, VIP Room, Club 55) dokonce jedny z nejslavnějších na světě), narvané kavárničky a restaurace, jó, v St. Tropez to v létě v noci žije!

This is all can be experienced almost free (that is, if you don’t go to those expensive and fancy clubs though!) [haha]. A timely purchased low cost ticket to Nice or elsewhere on the Cote d’Azur is not too expensive and St. Tropez can easily be reached by local public transport (accommodation, of course elsewhere, as it gets further from the sea, the cheaper it is). For food, you can enjoy fresh crispy baguette from a local baker, mortadella or a piece of cheese and a few olives that you eat on a bench in the harbor (the view is free) [haha]. And everything else, the rush, the smell, the atmosphere, it does not cost anything, and it is still a great experience.


Tohle všechno přitom můžete zažít skoro zadarmo (teda když nelezete do těch drahejch klubů!)[haha]. Včas koupená letenka s nízkonákladovkama do Nice nebo jinam na Azurové pobřeží není moc drahá a do St. Tropez se na výlet snadno dostanete místní veřejnou dopravou (ubytování samozřejmě jinde, čím dál od moře, tím je levnější). K jídlu stačí čerstvá křupavá bageta od pekaře, k ní mortadela nebo kousek sýra a pár oliv, které si sníte na lavičce v přístavu (výhled je k tomu zadarmo)[haha]. A to všechno ostatní, ruch, vůně, atmosféra, taky nic nestojí, a je to přitom skvělý zážitek:)

On the way back we went on a different road, so I remembered all the other places and other experiences we had here during our annual visit. In the evening, we greeted a goodbye to France, and all the inhabitants of Toulon by ship’s siren and went along the coast to Italy. But about that, next time:)


Cestou zpátky jsme jeli jinudy, a tak jsem si zavzpomínala zase na jiná místa a jine zážitky. Večer jsme se na lodi rozloučili s Francií, obyvatele Toulonu pořádně pozdravili lodní sirénou a vydali se podél pobřeží směrem k Itálii. Ale o tom zase až příště!

Napsat komentář