Magic Kingdom (Disney – Cinderella Castle and Mickey Mouse)

Hi folks, today is going to be all about our second day at Disney World, in Orlando. After a hearty breakfast at the hotel, we set off to the Magic Kingdom Park, which is my favorite! It’s such a Disney classic and, by the way, the first park to be built in Orlando. Sure, all the parks here are great, each has something special, but for me Magic Kingdom has the nicest attractions, design, the overall atmosphere – and above all, in the middle, a beautiful Cinderella castle. It is the second Disney symbol (after Mickey Mouse), which can be seen before the start of any Disney movie, where Tinker Bell flies over the castle:) This park is also the most popular, and is in Paris, Tokyo, Shanghai, and Hong Kong.


Ahoj lidi, dneska poreferuju o našem druhém dnu v parcích Disney World v Orlandu. Po vydatné snídani v hotelové restauraci jsme vyrazili do parku Magic Kingdom, který je můj nejoblíbenější! Je to taková Disneyovská klasika a mimochodem úplně první park, který byl v Orlandu postaven. Jasně, všechny parky tady jsou super, každý má něco speciálního, ale pro mě má Magic Kingdom nejdokonalejší atrakce, design, celkovou atmosféru – a především uprostřed překrásný zámek Šípkové Růženky. Je to druhý symbol Disneye (po Mikim), který můžeme vidět před začátkem všech Disney filmů – přes hrad přeletí Zvonilka. Tenhle park je taky nejpopulárnější, mají ho i v Paříži, v Tokiu, Šanghaji, a v Hongkongu.

We got to the park by bus, but if you are going by car, you have to take a quick train to the park entrance (these trains run between the parks). Some parks are immediately accessible from the parking lot, but Magic Kingdom’s parking is further, so you have take a train, which is not a problem since it’s a short 4 minute ride, plus you have a beautiful view from above:) You can also get there by a boat, but I am not sure from where it departs (we never tried)!


Do parčíku jsme se opět dopravili autobusem, ale pokud jedete autem, musíte se z parkoviště svézt vláčkem (spíš takovým nadzemním metrem), které mezi parky jezdí. Některé parky jsou dostupné hnedparkoviště, ale do Magic Kingdomu se musíte dovézt, což vůbec nevadí, je to kousek, asi 4 minuty, a navíc všechno vidíte shora. Třetí možností je do parku se dopravit lodičkou, ale nevím, odkud přesně odplouvá.

As a usual process, we showed our bags for a quick inspection and off to a new adventure! The park is divided into several parts, with a long promenade, called – how else than Main Street USA, leading to the castle. The end is finished with a huge pedestrian roundabout with Walt Disney’s statue. From this place you can choose to go in five directions: Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, and Tomorroland. So, lets take it nicely, from the left side of the map:)


U vchodu jsme prošli tradiční rychlou prohlídkou tašek – a hurá na nová dobrodružství! Park je rozdělen do více částí, které spojuje dlouhá promenáda. Jmenuje se – jak jinak – Main Street a směřuje ke hradu. Na jejím konci je obrovský pěší kruhovýobjezd“ se sochou Walta Disneyho, odkud se můžete vydat pěti směry: Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, a Tomorrowland. Tak to vezmeme pěkně popořádku (z leva podél mapy).

Adventureland is primarily a jungle, of course with animals, part of a tropical island and also a desert oasis. From the main street, you get there over a wooden bridge, first noticing a giant tree you can climb on. It’s the Robinson’s house and it’s tall as a proper house. Throughout it’s crown there are many staircases, ladders and bridges, and you are gradually passing through Robinson’s dwelling, workshop, kitchen, storehouse, and other places that allowed a poor survivor to survive on an otherwise deserted island. This part of the park is full of exotic details, buildings, attractions and all kinds of decorations. It’s actually a mix of Mexico, Caribbean, and Polynesia, so definitely the most exotic part of the whole magical park.


Adventureland je především džungle a v ní samozřejmě zvířata, část tropického ostrova a také pouštní oáza. Z hlavní ulice se tam dostanete přes dřevěný most a jako první si všimnete obřího stromu, na který si můžete vylézt. Jmenuje se Robinsonův a je vysoký jako pořádný dům. Skrz jeho korunu vede řada schodišť, žebříků a můstků, a po nich postupně procházíte skrz Robinsonovo obydlí, dílnu, kuchyň, zásobárnu a další místa, která nebohému trosečníkovi umožňovala přežít na jinak liduprázdném ostrově. Tahle část parku je plná exotických detailů, na stavbách, na atrakcích a všemožných dekoracích. Je to vlastně takový mix Mexika, Karibiku, a Polynésie, takže exotická část parku.

You surely have to go on a boat ride at the Pirates of the Caribbean, it’s so beautifully done, you are going through the mysterious cellars and caves, around the pirate treasures, but also the ruined remnants of the boats, the rusted scarves and the dregs, the human skeletons … and the music from the movie makes it even more mysterious and scary. Local Jack Sparrow really had its real look! Jirka showed me a funny Disney video from this attraction today! Johnny Depp really dressed like Jack Sparrow, and just recently – on April 27th! And we just missed him! The funniest thing about this is when we were passing through a burning town that had been just captured by the pirates, drinking rum and singing their pirate song! Jirka just joked, “Imagine if it was really Johnny Depp, huh?” Well, anyways, if I had to choose the best attraction from every part, I definitely vote for the Pirates in Adventureland! (They even had Black Pearl!)


Určitě se tu musíte projet lodičkou na atrakci Piráti z Karibiku, mají to krásně udělané, od vchodu procházíte tajemnými sklepeními a jeskyněmi, kolem jsou pirátské poklady, ale i ztrouchnivělé zbytky člunů, zrezavělé šavle a bambitky, lidské kostry … a do toho hudba z filmu. Místní Jack Sparrow měl fakt svou podobu! Jirka mi dneska ukazoval vtipný video z Disney z této atrakce! Představte si, že se Johnny Depp opravdu převlékl za Jacka Sparrowa, a zrovna nedávno – 27. dubna! A my ho zrovna pošvihli! Nejvtipnější na tom je, když jsme projížděli hořícím městem, které zrovna dobyli pirát, pili rum a zpívali svoje Johoho!, Jirka jen tak žertoval: „Představ si, kdyby to byl opravdu Johnny Depp, co?“ [haha]. Takže kdybych měla vybrat nejlepší atrakci z každé části, v Adventurelandu určitě hlasuju pro Piráty! (Dokonce tam měli i Černou Perlu!)

Frontierland has the best roller coaster with a western mining train – such a classic, it goes through the mountains and mines, of course stones and the ceiling almost falling on your head, but in the last second you miraculously escape. For the brave ones you can ride on a Splash Mountain – water attractions where you will end up thoroughly soaked! We left this one towards the end, plus we had made Fastpasses, which really paid off since there was a huge queue.


Frontierlandu je podle mě nejlepší horská dráha s hornickým vláčkem – taková klasika, jede se horami a skrz důlní štolu, samozřejmě se zrovna bortí, strop na vás padá, ale v poslední vteřině zázrakem uniknete. Pro ty odvážnější pak Splash Mountain – vodní atrakce, na které budete skrznaskrz promočení! Tu jsme si nechali až na konec, a hlavně jsme měli Fastpassy, což se nám fakt vyplatilo – byla tam obrovská fronta!

In the third part of the park, Liberty Square, I suggest Haunted House! It’s not particularly scary or jumpy – when I was there for the first time it probably was, but this was my…mmm-10th time on it? It’s still beautifully designed, with great music (which is more frightening than the ghosts)! The attraction is a large; you ride through a dark, spooky house on a big chair for one person!! Nah, don’t worry, you ride in pairs or by threes, if you fit your bums:) We had some luck; because how else than getting stuck on it (this was our fourth time that we were stuck on a ride). But anyways, while you ride, there are holographic ghosts around you, but also real ones, breaking through the door, stretching for you, one of them even sits almost on their shoulder, around the graves, that are coming … Well, you just have to see for yourself!


Ve třetí části, Liberty Square, rozhodně doporučuju Strašidelný dům! Není obzvlášť strašidelný ani lekavý – i když, já teď byla dobře už podesáté, ale když jsem tam byla poprvé, tak mi to strašidelné tedy připadalo! V každém případě je ale krásně udělaný, se skvělou hudbou (ta je víc děsivá, než strašidla)! Atrakce ve vozíčcích je poměrně dlouhá, projíždíte starý temný dům ve velkém křesle pro jednoho člověka!! Néé, nebojte, jezdíte ve dvojicích nebo trojicích, pokud se tam nacpete:) My jsme se tam dokonce zasekli (tohle bylo už asi počtvrté co jsme se někde sekli). Kolem vás jsou holografická strašidla, ale taky opravdová, lomcují dveřmi, natahují se po vás, dokonce vám jedno sedne až skoro na rameno, kolem hroby, z nich vylejzají… No, prostě, to musíte vidět!

Fantasyland, a magical fairyland with incredible atmosphere is my favorite part of the park. It’s all based on classical animated Disney movies, so it’s not solely for children of any age, but also for adults (we are certainly an example of adults who enjoyed it!). This section is filled with princesses, dolls, beautiful clothes, magic wands, fairies, knights, animals, and everything is so fabulous! My favorite experience was on Winnie the Pooh attraction. It was entertaining, and greatly invented; we were riding in a pot of honey, so definitely very original and unique:) Even though we’ve been waiting for it for a long time, and the ride takes just a few minutes, the queue goes by fast since you can fall into your childhood, since you are surrounded by attractions for kids (there are walls that look like flowing honey that uncovers once you touch it, or just wave on it by hand).

Another great attraction is Petr Pan. On this one, we waited the longest – over an hour (!), But who wouldn’t want to ride on a floating boat with a wonderful fairy tale? We did (we left it until the end, only if we had time, because the line only grew and grew)! Well, no wonder, for kids it must be an incredible experience:)! Besides, it was Easter holidays, so a lots of kids eager to ride it all!


Předposlední část parku, Fantasyland, mám nejraději. Je to taková kouzelná pohádková a růžová část s neskutečnou atmosférou! Založená na klasických animovaných Disneyovkách, takže místo nejen pro děti jakéhokoli věku, ale i pro dospělé! Všude jsou princezny, panenky, oblečky, čarovné hůlky, magické víly, rytíři, zvířátka, prostě všechno pohádkové, co si můžete představit. Nejradši tu mám projížďku Stokorcovým lesem na atrakci Medvídek . Je skvělá a vtipně vymyšlená, místo vozíčku sedíte v hrnci medu:) I když jsme na ni fakt dlouho čekali, a projížďka trvá jenom pár minut, fronta nám nějak rychle utekla – hlavně si během čekání můžete zablbnout na dětských atrakcích (mají tam růžné prolézačky, měnící bezdotykové stěny, co vypadají jako tekoucí med, který se odkryje, když nad ním mávnete rukou a podobně).

Další povedená atrakce je Petr Pan. Na tu jsme čekali snad nejdéle – přes hodinu (!), ale kdo by se nechtěl projet na vznášející se lodičce úžasnou pohádkou? My ano (nechali jsme si to ale skoro až nakonec, jenom jestli nám zbyde čas, protože fronta se tady jenom zvětšovala)! No, není divu, pro děti to musí být neuvěřitelný zážitek:)! A navíc byly zrovna Velikonoční prázdniny, takže dětí tu bylo fakt hodně.

Throughout the day, we also checked several shops on almost (I think on each) every attraction – they are fantastically invented, offering everything possible thematically made from the attraction you were just on, so you can buy a nice souvenir as a reminder:)


Samozřejmě jsme taky prošmejdili obchůdky skoro po každé atrakci – jsou skvěle vymyšlené, nabízejí všechno možné zboží tematicky od té atrakce, na které jste zrovna byli, takže si můžete koupit pěkný suvenýr jako vzpomínku:)

Tomorrowland, technical fragment of the park, is the last sector of the park (of course it depends which direction you start with). My ultimate favorite memory is from Toy Story, shooting down aliens. Despite a fairly long queue we really enjoyed it. Instead of a classical ride chair, you sit in a rocket, with two laser pistols. It’s something like laser game, but you shoot aliens that have targets. Each gun has a score counter so you can notice how many meanies you hit:) Jirka had a super high score, 112 thousand (I think he was cheating)[haha], no I’m just joking, and I don’t know mine (certainly less) – by the way, we were stuck there as well, but at least it wasn’t scary like in the haunted house.


Jako poslední tu máme Tomorrowland, technickou a vesmírnou část parku. Tady se mi nejvíc líbí střílečka po mimozemšťanech v Toy Story. I přes docela dlouhou frontu jsme si to fakt užili (ve dvojicích jsme zápasili s mimozemšťanama!). Místo vozíčku si sednete do jakoby rakety, která má dvě laserové pistole. Je to něco jako laser game, ale střílíte po zrůdách, které mají terče. Každá pistoleukazatel bodů, takže vidíte, kolik jste jich trefili:) Jirka měl snad 112 tisíc (myslím že podváděl – ha! Né, je šikovný) a já, ani nevím kolik (rozhodně míň) – mimochodem taky jsme se tam zasekli, ale aspoň to nebylo děsivé jako ve strašidelném domě.

After a busy day we enjoyed sitting and waiting for the fireworks. We got together an hour early, so we were waiting on the square for, yea, a while. Everyone started to crowd up several hours before the start, so we believed the crowd, and waited impatiently with them. But after all, we were used to waiting, and at least got great view to see huge fireworks and the light show at the Cinderella Castle🙂 I must say, it was magical as a fairy tale, beautifully synchronized in color, and the music, the best “part” from the whole day.


Uchození po náročném dnu jsme si rádi sedli a počkali na ohňostroj. Spletli jsme se ale o hodinu, takže jsme jako pecky čekali na náměstí. Všichni se tam už hodiny před začátkem začali scházet, tak jsme se strhli s davem a netrpělivě čekali s nimi. Čekání se ale vyplatilo, měli jsme dobrá místa s výhledem na obrovský ohňostroj a světelnou show na hradě Šípkové Růženky🙂 Musím říct, že to bylo kouzelné jako z pohádky, krásně barevně synchronizované, a ta hudba, fakt nejlepší „atrakce“ z celého dne.

I hope you liked this little recall from Magical Kingdom, and leave me a comment, if you have any questions or just a comment:)


Snad se vám tahle malá vzpomínka na Kouzelné království i fotky líbily, a klidně mi napište, jestli máte nějakou otázku nebo poznámku:)

4 thoughts on “Magic Kingdom (Disney – Cinderella Castle and Mickey Mouse)

Napsat komentář