Florida – Miami to Orlando (NASA, Portofino Bay)

Hey guys! I’m back in Prague and I’m trying to hurry to prepare the first post about our amazing trip to Florida [yaaay]! I don’t even know how to start, we’ve seen a lot of it, so I’ll split it into several parts and, so lets take it from the beginning.

So Miami here I come! I flew alone, and met Jirka on the airport:) I didn’t even sleep the whole flight, all I wanted to do is plan this trip, where to go and what will we see, – so no time for napping! [haha]. Upon arrival, I picked up my suitcase (it was a miracle I didn’t have to wait big queue at the immigration control this time) and off to meet Jirka:) We then took a train that brought us to a hall, with all several car rental offices. We found ours, Sixt, checked all papers, paid, and went on to the garage for our car. The lady behind the counter offered us various types of insurance, and convinced us for the “full” insurance, and also to get the highway “SunPass”. Originally, we didn’t want to buy the highway subscription, but the lady was scaring us that we wont be able to pay on the spot (with card or cash), which we didn’t get and naively jumped on her words (I’m sure she gets commission from what gets sold to her customers?). Of course, we quickly found out that it is possible to pay on the spot, but we didn’t have to at least stop at the tollgate and rode in a special lane like bosses (the journey to Orlando was about 4 hours). On the other hand, she gave us some special deal – we didn’t have to tank before returning the car. We also got our ordered Mustang Convertible (bright yellow, super visible from a distance), but it was a hassle, they originally didn’t want to give it to us!


Ahoj lidi! Jsem zpátky v Praze a hned spěchám připravit první příspěvek o našem bezva výletě na Floridu [yaaay]! Ani nevím, jak začít, viděli jsme toho fakt hodně, takže to rozdělím na víc částí a začnu pěkně popořádku:)

Do Miami jsem letěla sama, tam na mě čekal Jirka na letišti. Natěšením jsem skoro celou cestu nespala a v duchu plánovala, kam všude vyrazíme a co uvidíme, takže na nějaké spaní nebyl ani čas! [haha]. Po příletu jsem si vyzvedla kufr (jako zázrakem jsem tentokrát nemusela čekat u imigrační kontroly moc velkou frontu) a hurá ven, za Jirkou:) Na letišti jsme nasedli na vláček, který nás dovezl do haly, kde byly všechny možné pobočky autopůjčoven. Našli jsme si tu naši, Sixt, zkontrolovali všechny papíry, zaplatili a pokračovali do garáže pro auto. Paní nám nabídla různé druhy pojištění, ukecala nás na „plné“, a taky dálniční „SunPass“. Původně jsme si předplatné na dálnice kupovat nechtěli, ale strašila nás, že prý se jinak nedá zaplatit (ani kartou ani hotově), což jsme vůbec nechápali a naivně na její slova skočili (asi má provizi z toho, co vyrazí ze zákazníků?). Samozřejmě jsme rychle zjistili, že se hotově i kartou platit dá, ale aspoň jsme nemuseli zastavovat u mýtné brány, a navíc si jako páni jeli ve speciálním pruhu (cesta do Orlanda trvala asi 4 hodiny, ale o tom později). Na druhé straně nám to nějak zvýhodnila, takže jsme při vracení auta nemuseli mít plnou nádrž. Dokonce jsme dostali i objednaný Mustang kabriolet (zářivě žlutý, viditelný i z dálky), takže jsme nakonec na ty nečekané příplatky moc nebrblali.

We stayed in Miami on South Beach. If you haven’t been there yet (Miami tickets can be cheap!), Miami is a city with, well, not the best reputation. Sometimes it is recommended to not drive or walk the streets at night. But Miami Beach is a large, elongated island stretching between the city and the sea on which, on the contrary, it is quite safe, certainly because it is mainly occupied with hotels, villas and expensive apartments. We booked a room at the Courtyard Cadillac on Collins Avenue, a street that runs across the island’s lined hotels. I’ve been here with my parents a couple of times, and we lived here in the nearby famous Fontainebleau Hotel, known for few scenes in Scarface movie with Al Pacino. Fortunately, we didn’t see any mafias, rather rich retirees spending their winter holidays and tourists from different parts of the United States. Even though we arrived during the evening, we had to wait at the reception for ages (they said one of the light bulbs in the bathroom wasn’t working so they had to get an engineer to replace it! – haha!). Finally, it turned out to be a luck, because after an hour (the engineer probably did not come) they had a very nice suite on the top floor, with pretty bedroom, a living room, a giant bathroom and two balconies, of course with a beautiful sea view:)


V Miami jsme bydleli na South Beach, což je součást Miami Beach. Pokud jste tam ještě nebyli (letenky se dají sehnat levně!), Miami je město s ne moc dobrou pověstí, kde se v noci v řadě čtvrtí ani nedoporučuje jezdit autem a už vůbec ne chodit po ulicích. Ale Miami Beach je veliký podlouhlý ostrov táhnoucí se mezi městem a mořem, na kterém je naopak vcelku bezpečno (nechci to zakřiknout), určitě i proto, že jsou tu hlavně hotely, vily a drahé byty. My si rezervovali pokoj v hotelu Courtyard Cadillac na Collins Avenue, což je ulice vedoucí po celé délce ostrova, lemovaná hotely. Už jsem tu párkrát byla s rodiči, a bydleli jsme tady i v nedalekém slavném hotelu Fontainebleau, v němž se odehrávala část děje kultovního filmu ScarfaceAl Pacinem. My tam ale naštěstí žádné mafiány neviděli, spíš bohaté důchodce, co tady tráví zimu, a výletníky z různých koutů Spojených států. I když jsme s Jirkou přijeli až k večeru, na pokoj jsme v Cadillacu museli docela dlouho čekat (prý praskla žárovka v koupelně a museli sehnat inženýra!, aby ji vyměnil! – haha!). Nakonec se to ale ukázalo jako štěstí, protože nám po hodině („inženýr“ asi nešel) dali parádní apartmá v posledním patře, s ložnicí, obývákem, obří koupelnou a dvěma balkóny, samozřejmě s krásným výhled na moře:)

We spent three days in Miami. We visited Jirka’s family, which was amazing (we had a barbecue), went to a few shops, had breakfast on Lincoln Road (a local promenade), went to the cinema, walks and, of course, the best part – beach! The sea had an incredible color and those waves! It seemed a little cold at the beginning, but who wouldn’t go in there? Jirka even took his phone and then lost his sunglasses in the waves, so we did a bit of fishing to find them, and ended up with sand all over the place. Oh yeah, Miami was really fun!


V Miami Beach a Miami (tak ovšem jen za světla!) jsme zůstali tři dny. Navštívili jsme Jirkovu rodinu, což bylo úžasný (měli jsme i grilovačku), prošmejdili pár obchodů, nasnídali se na Lincoln Road (což je místní promenáda), zašli do kina, plno procházek a samozřejmě to nejlepší, pláž a koupání! Moře mělo neuvěřitelnou barvu a ty vlny! Akorát nám přišlo trochu studený, ale kdo by tu do něj nešel? Jirka si vzal na natáčení i telefon a pak ve vlnách ztratil brejle, takže jsme je lovili a skončili s pískem úplně všude. No jo, Miami byla fakt sranda!

And now about Orlando and the theme parks:) On the way, we stopped at Cap Canaveral at the Kennedy Space Center, which was amazing! Unfortunately, we had a bit of a detour on the way, so we had an hour and a half for the visit, but saw the most interesting parts:) They have a giant IMAX cinema, a lot of historical objects and things related to the extraction of the universe, videos, mock-ups, trainers and everything you can imagine. I’ve always wondered how astronauts sleep, eat, do their hygiene routine, and so on, so now we know it all!


A teď už o Orlandu a zábavních parcích:) Cestou tam jsme se zastavili na Cap Canaveral v Kennedyho vesmírném středisku, což bylo úžasný! Bohužel jsme se po cestě trochu zatoulali, takže jsme na prohlídku měli jen hodinu a půl, ale to nejzajímavější jsme viděli:) Mají tam obří IMAX kino, plno historických objektů a věcí souvisejících s dobýváním vesmíru, videa, makety, trenažery, až z toho jde hlava kolem. Vždycky mě zajímalo, jak astronauti spí, jedí, dodržují hygienu a podobně, takže teď už tohle všechno víme:)

After visiting the space center, we set out for Universal Studios!:) Even with the visit and stops, we were on our way for half a day, so we couldn’t wait to get to the hotel and grab some yummy dinner. We stayed at Loews Portofino Bay, we hD a beautiful room with a large bathroom [yaaay]. The hotel itself is beautiful, all in Italian style, more precisely the port town of Portofino (which I can confirm because I was at Portofino a few times). From the reception, the restaurant to the outdoor square you really feel like you are in true Portofino! The hotel complex is huge, a number of buildings (of course in Italian design) and among them a romantic alley leading into a large square with several Italian restaurants. They have number of Italian shops and even mopeds, so you really feel the Italian vibes:) And because Portofino is a harbor, the hotel has one as well, at an artificial lake with several vessels, and taxi-shuttle boat, transporting hotel guests to (Citywalk) town, with the parks – Universal Studios and Islands of Adventure. In addition to the theme parks, there are plenty of restaurants, shops and attractions (like minigolf and cinema) and the best of all, the atmosphere!


Po návštěvě vesmírného střediska jsme vyrazili směr Universal Studios!:) I s návštěvou a zastávkami jsme byli na cestě už pomalu půl dne, takže jsme se nemohli dočkat, až se ubytujeme a skočíme na pořádnou večeři. V hotelu Loews Portofino Bay jsme dostali krásný pokoj s velkou koupelnou [yaaay]. Sám hotel je překrásný, ve stylu Itálie, přesněji přístavního městečka Portofino (což mohu potvrdit, protože jsem v Portofinu párkrát byla). Od recepce, restaurace po venkovní náměstíčko máte pocit, že jste tam! Hotelový komplex je obrovský, řada budov (samozřejmě v italském stylu) a mezi nimi romantické uličky ústící do velkého náměstí, na němž je několik italských restaurací. Mají tu italské obchůdky a dokonce mopedy, takže se opravdu cítíte jako v pravé Itálii. A protože Portofino je přístav, mají ho i tady, u umělého jezera, na kterém jezdí roztomilé lodičky, a dokonce lodní taxi-shuttle, převážející hotelové hosty do městečka (Citywalk), před dvojicí parků – Universal Studios a Islands of Adventure. Kromě zábavních parků je v něm plno restaurací, obchůdků a atrakcí (třeba minigolf a kino) a hlavně ta atmosféra!

You can get to Citywalk on foot; along the path it takes about 15 minutes. The boat takes about 10 minutes, runs every 20 minutes, until the night (I think till 2am). The cruise is really great, an attraction itself, and especially the view! As you slowly descend from Portofino Bay, around the Hardrock Hotel and the giant, spinning Universal Studios ball, along the Hardrock Café Restaurant in the Coliseum, to a stop where you then return from. On the way back, every Loews hotel has its own queue with a headline, so when you go out there, make sure you check the right one for your hotel (there are about 5). By the way, the boat transport ride is free!


Do Citywalk se z hotelu můžete dostat i pěšky, po cestičce je to asi čtvrthodinová procházka. Lodičkou to trvá asi 10 minut, jezdí každých 20 minut, až do noci (myslím do 2). Plavba je fakt skvělá, atrakce sama o sobě, a hlavně ten výhled! Jak pomalu odplouváte z Portofino Bay, kolem Hardrock hotelu a obrovské, otáčecí Universal Studios koule, Hardrock Café restaurace v „Koloseu“, až do zastávky, z které se pak zase vracíte. Při cestě zpátky má každý Loews hotel vlastní frontunadpisem, takže až se tam někdy vydáte, určitě si zkontrolujte, jestli stojíte v té správné do vašeho hotelu (je jich tam asi 5). Mimochodem, lodičková doprava je zdarma!

And now to lets go to town! From a long journey we went straight to Bubba Gump, my favorite restaurant! I have already written a special post about Bubba, so I’m not going to break it down, but in a nutshell: It’s a restaurant based on Forrest Gump, so almost all the food is with shrimps [yaaay]! Branches are all over the United States, for example in NY directly on Times Square. If you want to know more about Bubba, click HERE, everything is described in detail (with bunch of photos)! This time, we tried an appetizer from their new spring menu – and then Shrimp New Orleans! We also ordered Corona-Margarita, which tastes amazing, and the design! You get a normal margarita with a small Corona upside down in a holder, so as you drink, the beer gets slowly mixed into your glass:) After a good dinner we went back to the hotel (Jirka was slowly micro sleeping at the table, since he was my chauffeur the whole day)[yaaay]. We also wanted to get some proper rest so we have enough power and energy for the first park!


A teď už k městečku. Vyhládlí z dlouhé cesty jsme se vydali rovnou do Bubba Gump, mé nejoblíbenější restaurace! Už jsem o Bubba psala speciální příspěvek, takže se tu nebudu rozepisovat, ale ve zkratce: Je to restaurace podle filmu Forrest Gump, takže skoro všechna jídla jsou s krevetami [yaaay]! Pobočky jsou po celých Spojených státech, například v NY přímo na Times Sq. Jestli chcete o Bubba vědět víc, kliknete SEM, kde je všechno do detailu popsané (a plno fotek)! My jsme tentokrát otestovali novinku z nového jarního meníčka – Shrimp New Orleans! K tomu jsme si dali speciální drink Corona-Margarita, který chutná i vypadá skvěle! Do sklenice vám připraví margaritu s obraceným mini pivíčkem Corona v držáčku, takže jak upíjíte, pomalu se vám do drinku přimíchává:) Po dobré večeři jsme jeli zpátky na hotel (Jirka u stolu už pomalu usínal, celou cestu odřídil sám!). Hlavně jsme se chtěli pořádně vyspat, ať máme zítra na první park sílu a energii!

I hope you liked this post, and the next one is going to be all about our first visit to Universal Studios!


Doufám že se vám fotky líbí a příště se mrkneme do prvního parku – Universal Studios!:)

12 thoughts on “Florida – Miami to Orlando (NASA, Portofino Bay)

  1. Skvělé že to máš i v angličtině i v češtině! Můžu si poté procvičit angličtinu a k tomu popřípadě i s překladem☺????

Napsat komentář