Away We Go – Day 1 in New York

Away We Go – Day 1 in New York

Hello everyone! Guess where I am writing you from!? From America, specifically from New York! [yaaay] We are really enjoying it, its amazing, – who would not want to be in NY:) It’s true, it’s not like a trip to Mariánské Lázně (see previous post), so it needed some huge preparations – flights, hotel, packing, it all went quite slowly (at least for me, the anticipation and excitement made it seem so far away from happening), so after waiting and waiting, we finally left on Tuesday!


Ahoj všichni! Hádejte, odkud Vám píšu!? Z Ameriky, konkrétně z New Yorku! [yaaay] Máme se tu fakt skvěle a všechno si hrozně užíváme. Pravda, není to jako výlet do Mariánek, takže to chtělo nějaké přípravy – letenky, hotel, balení, to všechno se docela vleklo (alespoň mě se to pro samé těšení tak zdálo), ale nakonec se přece jen došnekovalo tohle úterý, kdy jsme konečně vyrazili.

It was a direct flight with Delta, a new plane that with great seats that can be completely folded horizontally [yaaay], so nine hours passed like water (a pity that it did not fly a little longer for the good food and atmosphere…!). Upon arrival, we went through passport control (this time quite quickly – unlike in LA, which tends to be always crowded with long queues) picked up our suitcases, went through customs, bought a sim card for mobile internet and took a taxi to our hotel in Times Square. Riding a taxi in Prague does not exactly have a good reputation because of the small percentage of taxi drivers, so there’s always a risk of getting overcharged (especially if you are a tourist). So we were pleasantly surprised that NY airport it is organized differently. The price is fixed to Manhattan, and if you don’t travel alone, the price is not that much more than public transport. Before loading in to the cab, the taxi staff printed our bill, which was great because we have been in traffic jam for about 30 minutes, so the price is luckily set (we actually like this system, and knowing we are not getting overcharged).


Bylo to přímým letem Delta, novým letadlem se skvělými sedátky co jdou sklopit úplně vodorovně [yaaay], takže devět hodin uplynulo jako voda (škoda, že to neletělo o trochu déle, k tomu to dobrý jídlo a atmosféra…!). Po příletu jsme prošli pasovou kontrolou (tentokrát docela rychle – na rozdíl třeba od LA, kde bývají dlouhé fronty), vyzvedli kufry, prošli celnicí, koupili si v hale místní sim kartu na mobilní internet a chytli taxíka do hotelu na Times Square. Ježdění taxíkem nemá v Praze zrovna dobrou pověst, kvůli malému procentu taxikářů, u nichž hrozí, že vás ošidí. V NY na letišti je to zařízené jinak. Cena na Manhattan je pevná, ať míříte, kam chcete, a když člověk nejede sám, není to zase o tolik dražší než veřejnou dopravou. Před nastoupením nám organizátor od taxíků rovnou vytiskl účtenku, což bylo skvělý, protože jsme zkysli asi 30 minut v zácpě a cena byla naštěstí daná (docela se nám takový systém líbil, hlavně jsme věděli, že nás řidič nenatáhne).

Upon arrival at the hotel, we were obviously impressed! View of the brightened Times Square with teeming crowds, it’s an indescribable feeling. On top of that, our Marriott Marquis hotel is in the middle of all that chaos. We first went to obviously check in, so we went to the eighth floor, the lobby with reception (they have an interesting elevator system, in the hall you type into a keypad your floor number that then displays a letter to one of the many elevators that will automatically transport you – they are labeled in alphabetical order). The hotel is huge and so you always wonder if you get a room on a high floor, overlooking the gleaming Times Square, or somewhere in a side street:( – yet it always luckily got amazing room view, but I can’t jinx it! But again, it’s not such a coincidence, because we live in a Marriott practically always and throughout the world, so we have long earned the highest – Platinumcard with different benefits). This time we have room in the 42nd floor, so its nothing for chickens who are afraid of heights [haha], (the room window is already off the floor, so I honestly sometimes feel dizzy too, but the view and below anthill is spectacular!). The hotel is really wonderful; I can’t imagine a better location (not to mention the neighborhood – 2 minutes away from my all time favorite restaurant Bubba Gump, inspired by the movie Forrest Gump).


Při příjezdu do hotelu jsme byli samozřejmě ohromeni! Pohled na svítící Times Square s hemžícími se davy, to je nepopsatelný pocit. Náš hotel Marriott Marquis stojí uprostřed celého chaosu. Jako první jsme se šli samozřejmě ubytovat, takže jsme vyjeli do osmého patra, kde je recepce (mají tu zajímavý výtahový systém, v hale namačkáte do klávesnice vaše patro a na displeji se vám ukáže písmeno jednoho z mnoha výtahů, který vás tam automaticky dopraví – mají je označené podle abecedy). Hotel je obrovský a tak si vždycky říkám, jestli dostaneme pokoj ve vysokém patře a s výhledem na zářící Times Square, nebo někam do postranní ulice – zatím platilo vždycky to první, ale nesmím to zakřiknout! (Ovšem zase taková náhoda to není, protože v Marriottech bydlíme prakticky vždycky a na celém světě, takže jsme si už dávno vysloužili nejvyšší – platinovoukartu s různými výhodami). Tentokrát máme pokoj ve 42. patře, takže nic pro bábovky, které se bojí výšek (okno pokoje je už od podlahy, takže se mi popravdě taky někdy zatočí hlava, ale ten výhled a pod vámi to mraveniště!). Hotel je opravdu nádherný, lepší lokalitu si nedokážu představit (a to nemluvím o sousedství – vedle hotelu je moje oblíbená restaurace Bubba Gump, inspirovaná filmem Forrest Gump).

And now to the individual attractions that we have in the week visited, or plan to visit (I will be posting more throughout the days)!

Central Park – as I said, we had 7 days to browse though New York, so we decided to choose the most beautiful and warmest day for Central Park (and it has happened to be the day after arrival). Like fresh and energized tourists, we came to the park on foot, looking forward to new adventures! We knew Central Park is huge, but to truly see it, it’s almost shocking (after all, I’ve been here a few times before – but if you look on the internet for map of Manhattan, from above: the length of the park measures four kilometers with width of nearly a kilometer, just green in middle of skyscrapers – developers have to freak out, realizing its one of the most expensive lots in the world.)

Anyways, walk through the park may sound peaceful and relaxing, but it was exhausting! In front of the entrance (the park is fenced, but has a lot of entrances) we got offered to rent bikes, but we decided to take a nice walk (what a mistake), I’m definitely renting one next time because there are bike paths everywhere – more of a normal road for bikes and runners [yaaay]. We would definitely get lost without a map, it’s so large, many paths and everything look alike (a tree will always be a tree) … We also saw few places that we know from the TV series Law & Order, especially those underpasses and tunnels that are during the day discreet, but at night certainly look ominously. It always makes me think how Olivia and Meloni explore nearby places of some horrible crime…Anyhow, after endless, but a beautiful walk, we came to the lake with rental boats that sail under a romantic bridge! the sail was really tempting, but at 28 degrees Celsius (it would mean nothing here, they measure in Fahrenheit’s), we are were slowly melting, so we preferred to look on the lookout castle and John Lennon’s memorial – Strawberry Fields. Another fun attraction, my all time favorite, of Central Park are fearless squirrels, we met those almost all the time, you can even feed them:) Oh and there is a zoo too! Plenty of romantic cliffs, restaurants, food stalls, lots of benches for resting and relaxing, many of them sponsored, and labeled by name with those who pay for its maintenance. You can also have a look for sites known from movies, like The Fisher King, The Girl on the Train! Well, it’s a reasonable decision to dedicate a whole day to this beautiful park (we didn’t do this, but will definitely do next time)[haha].


A teď k jednotlivým atrakcím, které jsme za ten týden v NY navštívili a plánujeme navštívit (postupem času budu přidávat další příspěvky)!

Central Park – jak jsem už řekla, na šmejdění New Yorkem máme sedm dní, takže jsme si podle předpovědi počasí vybrali ten nejkrásnější a nejteplejší pro Central Park (a to bylo náhodou zrovna den po příletu). Jako čerství turisti jsme se sem vydali pešky, plní energie, natěšení na dobrodružství. Věděli jsme, že je ohromný, ale na vlastní oči je to až šokující. (Nakonec, už jsem tu párkrát byla – a stačí se podívat na internetu na mapu Manhattanu z výšky: na délku park měří čtyři kilometry a na šířku skoro kilometr, jen zeleň uprostřed mrakodrapů – developeři musejí šílet, když si uvědomíte, že je to nejdražší parcela světě.)

Procházka parkem se nezdá, ale je to štreka! Před vchodem (park je oplocený, ale vchodů má spoustu) nám nabízeli půjčení kol, ale my jsme se rozhodli všechno šmejdit po svých. Příště bych si ale kolo půjčila, protože jsou všude cyklistické cestičky – vlastně normální silnice pro kola a běžce. Bez mapy bychom se určitě ztratili – nám se to stalo i s ní, ale víte, co myslím. Je to tu tak rozsáhlý, spousta cestiček a jejich okolí vypadají podobně (strom bude vždycky strom)… Viděli jsme i pár míst, které známe ze seriálu Právo a pořádek, hlavně ty podchody a tunýlky, které jsou za světla nenápadné, ale v noci určitě vypadají zlověstně, a člověka hned napadne, jak tu Olivie a Meloni zkoumají okolí místa nějakého děsného zločinu… Po nekonečné, ale krásné procházce jsme došli k jezerupůjčovnou lodiček, které proplouvaly pod romantickým mostem:) Projížďka byla vážně lákavá, ale při 28 stupních Celsia (to by tu nikomu nic neřeklo, měří tu ve stupních Farenheita) jsme se už pomalu roztékali, takže jsme se raději podívali na vyhlídkový hrad a památník Johna Lennona – Strawberry Fields. Jednou z největších atrakcí Central Parku jsou mraky nebojácných veverek, ty jsme tu potkávali skoro pořád, můžete je i krmit. Park má dokonce vlastní ZOO, zříceniny, romantické skály, restaurace, stánky s občerstvením, spoustu laviček na odpočívání, řada z nich je sponzorována, takže je na nich cedulka se jménem toho, kdo platí za její údržbu. Můžete tu hledat místa známá z filmů, třeba Král rybář, Dívka ve vlaku, prostě, co vám budu povídat, na tenhle park by bylo nejlepší vyhradit si celý den (což jsme tentokrát neudělali, ale třeba to napravíme příště!). [haha].

New York Historical Society – we went there from Central Park (on the west side), so we were close to other explorations:) We bought student tickets (they are not listed there, but we asked and got discount – but you must have some school ID, like ISIC, which is issued in Prague). They run a complete guided tour twice a day for free – and we just managed to be there when it started! We went with a group for about 15 minutes but then continued on our own, because the tour guide discussed every detail. We walked around for half an hour and when we headed to the exit, the tour guide was still at the third exhibit [haha].


New York Historical Society – do něj jsme se vydali z Central Parku (ze západní strany), takže jsme to měli blízko k dalším atrakcím:) V muzeu jsme si koupili studentské lístky (nemají je tam vypsané, ale přesto jsme se zeptali a překvapeně dostali slevu – ovšem musíte mít nějaký průkaz, nejlépe ISIC, který vám vystaví i v Praze). Dvakrát denně probíhají kompletní prohlídky s průvodcem (zdarma) – a my ji zrovna stihli! Šli jsme se skupinou asi 15 minut a pokračovali raději sami, protože to paní průvodkyně probírala fakt do detailu. Muzeum jsme prošli asi za půl hodiny a u východu viděli paní průvodkyni teprve u třetího exponátu [haha].

Believe It Or Not – is a fun attraction full of interesting facts, most of the world’s unique and incredible things! The ticket is quiet expensive, $29 (students $24), which made us to hesitate for a bit, but I heard great things about the same one in Hollywood, so we had to try it here! They have everything from the tallest to the smallest men in the world, most tattooed, and so on. Definitely various curiosities, but even weird and uncomfortable displays (various torture tactics, tribal traditions etc.) We surely enjoyed our visit; we have learned a lot and even played laser spy game – how to be a spy [haha]!


Believe It Or Not – zábavná atrakce plná zajímavých faktů, většinou celosvětově unikátních a neuvěřitelných věcí! Lístek je dražší, 29 dolarů (studenti 24), takže což nás nejdřív zarazilo, ale byla jsem v podobném v Hollywoodu, takže jsme to museli vyzkoušet i tady. Mají tu všechno možné, od modelu nejvyššího po nejmenšího člověka na světě, nejpotetovanějšího a dokonce nejvíc vykuleného. Jsou tu různé kuriozity, ohromující, ale i nepochopitelné (různé mučící taktiky, kmenové tradice atd.) Návštěvu jsme si fakt užili, určitě jsme se poučili a dokonce si zahráli laserovou špionážní hru – jak být špiónem [haha]!

The whole day has pleasantly passed, we stopped for food and snacks a few times – the New York Historical Society has a beautiful historic interior, cafe Ladurée (those delicious macaroons) and of course our favorite Bubba Gump, but I will write a separate post regarding restaurants, because it certainly deserves a special post:) – and thus our hotel fitness center still awaits us after all day feast [haha]! It’s already a nightfall, so goodnight to you all!


Den nám příjemně utekl, párkrát jsme se stačili zastavit i na jídlo – v  New York Historical Society mají krásný historický interiér, v kavárně Laduree (s těmi dobroučkými sušenkami) a samozřejmě v naší oblíbené Bubba Gump, ale o všech restauracích napíšu samostatný příspěvek, protože si to rozhodně zaslouží -, a tak nás v hotelu čeká ještě fitness centrum! Už se tu smráká, je večer, takže – Dobrou noc!

Napsat komentář