Prague ZOO – Výletní Lodí

Ahoj lidi – a dneska obzvlášť milovníci zvířat!:) Možná jste si všimli z mých instastories (na Instagramu jsem pod @little.kao), že jsme byli minuly týden s Jirkou v pražské ZOO! [yaaay]. Nikdy předtím jsme tam společně nebyli a já byla ráda za tak zkušeného průvodce – Jirka tam byl prý už minimálně čtyřicetkrát! (Hmmm, milovník zvířátek!:) A protože jsme si chtěli celodenní výlet udělat ještě zajímavější, vyrazili jsme tam lodí z Rašínova nábřeží! Parníky jezdí i od Čechova mostu, ale byl zrovna státní svátek a jízdní řád byl omezený. (To teda nevím proč? Právě ve svátek by přece měla být na vodě připravená každá kocábka a využívat zájem výletníků! Sakra, teď mě napadá, neměla já bych se zajímat o místo v ňákým zlepšovacím úřadě?:)


Heya people – and today especially animal lovers!:) Maybe you noticed from my instastories (Instagram @ little.kao) that Jirka and I visited the Prague ZOO last week![yaaay]. We had never been there together, so it was exciting! Plus, I was glad for such an experienced guide – supposedly, Jirka was there for at least forty times! (Hmmm, animal lover!) And because we wanted to make the day trip even more interesting, we set out there by a boat from Rašínovo Nábřeží! You can sail from Čechův bridge, but it was a public holiday so the schedule was limited. (I don’t know why? Especially on holidays! They should take advantage of all those interested individuals. Damn, now I think of it, should I be interested in some rationalization office?:)

Jak jsme tam dojeli:

Večer před výletem jsme si na webovkach našli aktuální jízdní řád, v sezóně nabízejí 3 časy, z Rašínova nábřeží loďka vyplouvá v 9, ve 12 a v 15,30, a od Čechova mostu o 20 minut později. Všechny časy, vstupenky i info o slevách si můžete přečíst tady. Slevu dostanete i při rezervaci online, ale nám zrovna večer vypadl internet, takže jsme si vstupenky koupili až na místě.

Musím říct, že jsme vyrážku nechali dost na poslední chvíli! Zasekli jsme se s Uberem v zácpě, takže jsme to stihli tak tak! Loď určitě nepřehlídnete, má zvířecí potisk a je plná dětí, takže jsme do kolektivu pasažérů dobře zapadli [haha]. Kdo pozdě chodí … na toho v tomto případě nezbydou místa k sezení venku na palubě, ale dole jich bylo habaděj. Z okýnka jsme pozorovali účastníky každoročního skautského závodu – napříč Prahou přes tři jezy. Vltava byla plná vodáků, někteří se pletli velkým lodím do cesty, no uvidíte na fotkách, docela zážitek


How we got there:

In the evening before the trip, we have checked the current timetable on my laptop, in season offering 3 time periods, from Rašínovo Nábřeží sailing from 9, at 12 and at 15.30, and from Čechův bridge 20 minutes later. You can check detailed timetable and discounts here. You can get a discount even when booking online, but our Wi-Fi broke down so we bought the tickets on the spot:(

I have to say we left our place very last minute! We got stuck with Uber in traffic, so we got there just in time it was leaving! The boat will not be overlooked; it has an animal print and is full of children [haha]. Whoever is late … in this case, there are no seats left out on the deck, but there are plenty down bellow. From the window we watched participants of the annual Scout race. Vltava was filled with boaters, some were going in the way of big ships, but you’ll see in the photos, quite an experience

Po vyplutí jsme zůstali na horní palubě, chtěli jsme vidět, jak se nad náma tyčí panorama Pražského hradu! Zajímavý bylo taky vplutí do zdymadla, a vidět ten celý proces (plavbě přes Panamský nebo Suezský průplav, kde jsme byli s našima pár let zpátky, se to nevyrovná:), ale stejně, pěkný zážitek. Venku jsme strávili asi 45 minut, viděli jsme vltavské mosty a ostrovy, nový Trojský most, Letenské sady, a pak se začali pomaličku na sluníčku roztýkat, tak jsme se šli schovat do podpalubí. Celá plavba trvá asi hodinu, zaleží, jestli chytíte vodní „trafik“ [haha]. V každým případě dobrej zážitek, kterej doporučuju!:)


After leaving, we stayed on the top deck; we wanted to see rising Prague Castle! Entering the lock was also pretty interesting, and seeing the whole process (it doesn’t match sailing through the Panama or Suez Canal, where we were with our parents couple years back) but equally, a nice experience. Outside, we spent about 45 minutes, we saw the Vltava bridges and islands, a new Troja Bridge, Letná, and then began to slowly melt by the strong sun rays – so we went to hide, below. The whole cruise takes about an hour, depending on whether you catch the water “traffic” [haha]. Anyway, a good experience I recommend:)

Vstup do ZOO:

Loď zakotvila v přístavišti na Císařském ostrově, blízko ZOO. U vstupu bylo dost narváno (byl taky ten státní svátek), ale my si pěkně počkali, koupili si lístek a šup na zvířátka! Vzali jsme to od kraje? Popravdě jsme to šli napřeskáčku, bez mapy, na pohodu. Začali jsme u tučňáků – zrovna byla lachtaní show, kterou jsme ale pouze slyšeli a přes davy lidí nic neviděli. Moc nám to ale nevadilo, v létě na Aljašce jsme jich viděli spoustu, a pěkně dalekohledem i detaily – dokonce jak se váleli na krách ulomených z ledovce vedle naší lodě! Takže jsme šli z obřího davu pryč, kolem plameňáků, kteří jen tak „chillovali“ na jedné noze podél jezírka – ti teda musejí mít obří nožní svaly! [haha]. Viděli jsme krásné srnky, které na nás přes dřevěné škvíry koukaly – jedna mi čmuchala úplně blízko iPhonu! Při tomhle jsem pořídila nejkrásnější fotky z celého výletu – čmuchající srnečka Bambi.


Entrance to ZOO:

The ship docked in the wharf on Císařském ostrově near the ZOO. The entrance was quite full (it was the national holiday), but we had a good wait, bought a ticket and off to go! Did we take it from the start? In fact, our trip was off and on by the path, we mixed and mixed, went to see what we wanted, with no map just nicely relaxing – taking it easy. We started with penguins – there was a seal show, but we just heard it and didn’t see anything over crowds of people. We didn’t mind very much, we had seen a lot of them in Alaska in summer and pretty close up with binoculars – even as they rolled on broken crags from pealed iceberg next to our ship! So we went out of the giant crowd, around flamingos who just “chill” on one leg along the pond – they must have giant leg muscles! [haha]. Saw a beautiful deer that looked at us through wooden cracks – one was so close to me, sniffing my iPhone! This is where I took the most beautiful photos from the whole trip – like Bambi!

A můj nejoblíbenější pavilon z celé ZOO?

Pavilon goril a hrochů! U goril jsme se museli pěkně prodrat, sklo bylo obklopené zaujatými fotografy a nadšenými dětmi. Po chvilce hledání jsme si našli škvírku a zahájili pozorování. Bylo tam i mimi Ajabu, které se narodilo minulý rok – a pěkně hravý! Ale předváděli se i ostatní, kotrmelce, výskoky a poskakování na dřevěných špalcích, a ty zvuky! To nepřeslechnete:)


And my favorite pavilion from the whole zoo?

Pavilion of gorillas and hippos! We had to break through the crowd to get to the gorillas; the glass was surrounded by enthusiastic photographers and excited children. After a moment of searching, we found a little crack and started watching. There was also Ajami, who was born last year – and pretty playful! The others were showing off, rolling around, jumping and running over wooden blocks, and the sounds! You wont miss it!

Hroši, moje nejoblíbenější zvířátka z celé ZOO, se taky “předvedli”! Ale v opačném smyslu. Viděli jsme je snad jen minutu venku, poněvadž si šli zaplavat a osvěžit se:) Žijí tu tři, skoro jsme je ve vodě nezahlídli, a když se už vynořili, bylo to na pár sekund a hned se v zakalený vodě zase ztratili. Věděli jste, že prý je hroch jedno z nejnebezpečnějších zvířat na světě?


Hippos, my favorite animals from all over the Zoo, also “showed off” but in opposite sense. We saw them for a minute out there but they immediately went to take a swim to refresh:) There are three of them, hiding in the water, barely getting out, just for few seconds, and then getting lost in their cloudy water. Did you know that hippos is one of the most dangerous animals in the world?

Hlavně kvůli své zuřivosti, s níž dokážou napadnout. Možná na první pohled působí jako obří nemotorný šnek, dokáže ale fakt rychle utíkat (v běhu předběhne člověka) a ve vodě plave rychlostí až třicet kilometrů v hodině! Útoky hrochů na lidi jsou různé, na domorodce plavící se v loďce, ale i na lidi na souši. Jako u většiny zvířat, i u hrochů agresivita stoupá když mají mladé, když se cítí ohroženi nebo jim někdo leze do teritoria. Setkání s hrochy prý ročně stojí život skoro 3.000 lidí, nejčastěji rozdupáním a ve vodě, kde působí skoro neviditelně. No, nejdřív jsem si myslela jak jsou roztomilý – ta hýbající se ouška – ale to je klam!


Especially because of their fury and anger that causes them to attack. Maybe at first glance they act like a giant clumsy snail, but they can run fast (they overrun a human), and in water? They can swim up to 30 km/h. Hippo attacks on humans vary, it usually happens to natives who live in Africa – when sailing on small boats, but also on people on land. Like with most animals, their aggression increases when they have young ones, when they are threatened or someone is climbing into their territory. About 3,000 people die a year due to hippo attack; most of them are killed in water where they seem invisible or on land, being crushed by their weight. Well, first I thought how cute they were – their shivering ears   – but that’s a trick!

Před výjezdem lanovkou (v pražské ZOO maj lanovku!:) jsme se zastavili u tygřího výběhu. Byl tam jeden tygřík dost nafrněnej, ale ty barvy! Nádherný zvíře, který mě zaujalo hlavně svými pohyby – pořád stejné trasy, tam a zpátky a tam a zpátky… Působí klidně ale vzbuzují velký respekt! Byli jsme rádi za náš přibližovací foťák, protože ho potkat někde v Africe…no…“the end“. Taky jsme viděli pavilon šelem a plazů a ve venkovním výběhu nádherného lva s lvicí. Lev se povaloval na dřevěné platformě uprostřed areálu na rozdíl od lvice, která byla hravá a poskakovala kolem papírové krabice se kterou si hrála.


Before we got on to the cable chairlift (Prague Zoo has it!:) we stopped at a tiger enclosure. We saw one, looking so angry, but those colors! Splendid animal, which attracted me mainly by its movements – still the same route, back and forth and back and forth … They act calmly, but they get much respect! We were glad for our zoom in camera because to met IT somewhere in Africa … well … “the end” for you. We also saw the pavilion of beasts and reptiles and the outdoors of two beautiful lions (I think they are couple [haha]). The male lion lingered on a wooden platform in the middle of the grounds, unlike the lioness that was playful and bounced around with a paper box she used like a toy.

Na lanovku jsme si koupili jízdenku MHD a po jednom vyjeli do horní části ZOO. Tam jsme si dali oběd a s plnými bříšky vyrazili na průzkum druhé části – hlavně na slony a žirafy. Taky jsme viděli velbloudy, zebry, takové chlupaté obry – bizony a zubry, a nádherné jeleny. Je tam toho ke koukání spousta, ale bylo tam narváno, takže jsme se hlavně soustředili na naše favority, což bylo údolí slonů a bobků [haha], né, ale bylo tam dost hromádek, až jsem se divila, kolik toho za den udělají [haha]. Ti pražští sloníci budou asi pěkní vypapánci, protože třeba v Thajsku jsme tolik hromádek kolem slonů neviděli – a to jsme s nima strávili dost času a pěkně se na nich povozili a nechali se různě zvedat a přepravovat chobotem – a samozřejmě za každej takovej kousek sloníkovi šoupli banán, takže je to evidentně bavilo.


We bought public transport ticket for the cable ride, to get to the upper part of the Zoo (you can also walk there but we lazy). We got some lunch and were set off to explore the second part – especially elephants and giraffes. We also saw camels, zebras, hairy giants – bison’s, and beautiful deer’s. There’s a lot to see, but it was busy, so we mainly focused on our favorites, which was elephants and poop valley [haha], no, but you could see tons of brown piles – one would wonder how can they do that in a day [haha]. Those Prague elephants are probably well fed, because when we were in Thailand we didn’t see so many poop piles around the elephants – and we hang out with them for a while – riding on them, carrying chunks of wood and of course, every second passing them bananas, so it’s obviously fun.

Ovšem Africký dům byl ještě lepší! Na mostě jsme měli krásnej výhled na skupinku odvážnejch žiraf, které se poflakovaly kolem návštěvníků. Ty ostatní se držely blízko velkého dřevěného trámu, olizovaly ho, a já jenom trnula nad představou velké třísky v jazyku (fůůůj – hrozná představa)! Nedalo mi to a musela si to vyhledat! Takže, proč olizují dřevo? No, žirafy prý mají strašně výkonný slinný žlázy a vyvíjejí tak velké množství slin, že aby se jich zbavily, olizování jim je pomáhá dostat z tlamiček. Vypadá to strašně, ale ve skutečnosti jim to prej pomáhá. Takže až půjdete příště do ZOO a uvidíte olizující žirafu, zachytračte před rodičema nebo kamarádama s tímhle zajímavým faktem:) A schválně, napište, jestli jste si toho taky všimli!


But the African area was even better! We had a beautiful view right on the bridge, watching group of giraffes hanging around visitors. The others stayed close to the big wooden beam, licking it, and I just squeaked over the idea – wooden chips getting stuck in their tongues (terrible idea)! It didn’t give me peace of mind, and I had to search it. So, why do they lick the wood? Well, giraffes have a very powerful salivary development so the only way to get rid of it is by licking wood. Licking helps them get out of the muzzle. It looks terrible, but it really helps them. So when you go and see giraffes licking wood, impress your parents or friends with this interesting fact. And, if you want, write me if you’ve noticed it too.

Při  cestě k východu jsme se zastavili u ledních medvědů –  jeden se zrovna probouzel. Nejdřív se kapku zavrtěl, krátkej legrační ocásek sem a tam, a pak vstávačka! Další si v tu dobu hrál ve vodě s míčem a třetí všechno shora pozoroval. Bohužel měli dost zapatlaný okna, takže jsme je viděli trochu rozmazaně ale pár fotek se povedlo.


On the way to the exit, we stopped at polar bears – one was just awake. At first, he was just waking up, his short funny tail was moving back and forth, and then he slowly got up. Other one was playing in water, and the third watched from above. Unfortunately, their windows were so dirty, so we saw blurry white chunks, and we got few photos.

Z toho všeho, co jsem tu napsala, vidíte, že vejlet byl skvělej, všechno jsme stihli a byli po celým dni dost uchození! Naštěstí jsme měli krásné počasí:) Pro změnu tedy příspěvek z Prahy, doufám, že se líbil, a dejte vědět, jakou část Pražské ZOO máte nejradši?


From all that I wrote here, you can see that it was great, we saw plenty of animals, and it was enough for the whole day! Fortunately, we had beautiful weather:) I hope you liked it, and let me know what part of Prague ZOO you like the most?

4 thoughts on “Prague ZOO – Výletní Lodí

  1. Krásný článek i fotky! 🙂 Pražskou ZOO mám snad nejradši a dokonce mám do ní permanentku, protože mě moc baví tam fotit nebo jen tak odpočívat! 🙂

  2. Ahoj, krásné fotky a článek! Já si teda stojím za lachtany, opravdu je zbožňuju! Krmila jsem je rybičkama a hladila si je – přímo v Praze! Ale žirafy jsou taky skvělé. Celkově miluju zvířata, takže článek jako pro mě 🙂

Napsat komentář