Denali [2 stop Alaska]

Hello people! Time is really flying by and I have just got time to continue on our journey through Alaska! In the previous post we were in Fairbanks, today I’m going to take it from there to Denali. In the morning, after breakfast, we picked up our hand luggage and boarded the bus. When I say carryon bags, don’t think we’re just traveling light. Every morning, princess staff takes all large suitcases to the next city – you place them in the morning in front of your hotel door with a special tag. This way, you don’t have to worry about anything and can enjoy all the sightseeing without worrying or carrying your bags [haha].


Ahoj lidi! Čas fakt strašně letí a já se teprve teď dostala k dalšímu pokračování o naší cestě po Aljašce! V předchozím příspěvku jsme byli v městě Fairbanks, dnes popíšu cestu z něj do Denali. Tááákže brzo ráno po snídani jsme sebrali příruční zavazadla a nastoupili do autobusu. Když říkám příruční, nemyslete si, že cestujeme jen tak nalehko. Velký kufr totiž každé ráno před odjezdem vystrčíme před pokoj, se speciální jmenovkou, a zaměstnanci Princess ho převezou do dalšího města, kde na nás čeká v hotelovém pokoji. V tomhle to mají fakt skvěle zařízené, s ničím se netaháte a můžete se klidu rozhlížet po krásným okolí [haha].

From Fairbanks to Denali, we drove for about three hours through nice nature and beautiful surroundings. We stopped several times on the lookout:) After arriving to our next stop, we were so impressed! So far we have stayed in a normal hotel, but in Denali we were staying at the Alaskan Princess Lodge, designed only for Princess passengers. In the midst of greenery, there are about 20 large, stylish wooden cottages, among which a cute mountain-style restaurant, fur everywhere and reindeer antlers all the ceilings, walls, even on lamps and chairs [haha]. The cottages are variously “animally” named (we lived in the Wold loupe), and all are just a short walk from the main hall.


Z Fairbanks do Denali jsme jeli asi tři hodiny hezkou přírodou, přitom žádnej spěch, po cestě jsme se párkrát zastavili na vyhlídce:) Po příjezdu super dojem. Doteď jsme bydleli v normálním hotelu, ale v Denali nás čekal aljašský Princess Lodge, určený jen pro pasažéry Princess. Uprostřed zeleně nějakých 20 velkých stylových dřevěných chat, mezi nimi roztomilé restaurace v horském stylu, všude kožešiny a sobí paroží [haha]. Chaty jsou různě „zvířecky“ pojmenované (my bydleli ve Vlčím doupěti), a všechny jsou jen kousek od hlavní haly.

After we checked in the hotel (our suitcases were waiting for us in the room), we went to a a tiny hotel pizzeria and then headed for our ordered trip, a trip to Denali National Park, the highest mountain of North America, also known as Mount McKinley. We were really delighted to see it, it’s in the 7 summits and everyone in Alaska told us it’s the biggest attraction for both tourists and locals! Due to the clouds and fog, it has not been seen by many visitors, so we were curious to see if we were lucky – we weren’t lucky [haha], but we saw in on our next stop!


Po ubytování (na pokoji na nás už čekaly kufry) jsme se najedli v malinké hotelové pizzerii a pádili na objednaný výlet, vyjížďku po národním parku Denali, se stejnojmennou nejvyšší horou severní Ameriky, známou i jako Mount McKinley. Na výhled na ni jsme byli fakt natěšení, patří totiž do 7 summits (koruna planety), všichni o ní na Aljašce vyprávějí a je to tu prostě největší atrakce pro turisty i místní! Kvůli mrakům a mlze se ji přitom řadě návštěvníků ani nepoštěstí spatřit, takže jsme byli zvědaví, jestli budeme mít štěstí (ale o tom příště).

The biggest attractions: the United States purchased Alaska from Russia in 1867 for two cents an acre [haha]. (Even though the money at that time was of course different than the current rate, it was still a lot!) Therefore, in our journey through Alaska, we often encountered all sorts of Russian souvenirs in shops with Cyrillic names and labels. The largest magnet for tourists is the National Park and Mount Denali, which was still called McKinley few years ago. The park is really huge, about 6 million acres of wilderness, huge forests (wherever you look), a magnificent view of the surrounding mountains, and when you’re lucky you can see wildlife. We most often saw different kinds of birds, and I think by the telescope we saw a deer – even though its difficult to tell among the dense trees whether its an animal or just a tree branch [haha]


Největší zajímavosti: Spojené státy koupily Aljašku od Ruska v roce 1867 za dva centy za akr [haha]. (I když tehdejší peníze měly samozřejmě jinou cenu než ty dnešní, stejně to byl pakatel!) Proto jsme při své cestě po Aljašce často narazili na všelijaké ruské suvenýry v obchůdcích, s názvy v azbuce. Největší magnet pro turisty je národní park a hora Denali, která se ještě předloni jmenovala McKinley. Park je to fakt obrovskej, asi 6 milionů akrů divočiny, obrovské lesy (opravdu všude, kam se podíváte), nádherný výhled na hory, které ho obklopují, a když máte trochu štěstí, můžete vidět volně žijící zvířata. My nejčastěji zahlédli různé druhy ptáků, a myslím že dalekohledem i jelena, i když mezi hustými stromy jde těžko říct, jestli to je fakt zrovna tohle zvířátko [haha].

We came to the park by bus, but it’s also partially accessible by your own car, but only to the first part until the Savage River checkpoint – about 15 miles – beyond is only for shuttle buses, so it’s definitely good to look up the schedule in advance. This bus works like Hop on Hop off, you get off wherever you want, and then get back on to travel further. Park admission is $ 10, and the shuttle bus prices vary by day and type (with / without guide), whether you plan to camp or just park and explore the park:) Some rides last 12 hours, so look in advance by clicking here, you can read all about it:) BTW: for campers: the guide told us that the camp may be anywhere around the park, but the tent cannot be visible from the road, so you have to hide somewhere deep in the wilderness – the best for bears [haha]. If you don’t keep it and are seen by the patrol that walks around the park, you will get a fine of about $ 300, and maybe go to jail (no, I’m just joking, but you do get a fine). When you’re lucky for the weather – which is rarely because it’s cloudy all the time – you can see the highest mountain in North America. Sadly, we didn’t see it that day but just a little bit of it the next day [yaaay].


Do parku jsme přijeli autobusem, ale jde to i vlastním autem, ovšem jen do první části Savage River checkpoint – asi 15 mil – dál už jezdí jen shuttle autobus, takže je určitě dobrý si to předem vyhledat. Tenhle autobus funguje jako Hop on Hopoff, vystoupíte, kde chcete a pak zase nastoupíte na některý další. Vstupné do parku je 10 dolarů, tedy asi naše dvě stovky, cena shuttle autobusu se liší podle dní a typu (s/bez průvodce), jestli plánujete kempovat nebo si park jen projet a prohlídnout:) Některé projížďky trvají i 12 hodin, takže si to předem kliknutím sem, můžete prostudovat:) Pro táborníky: Průvodce nám řekl, že kempovat se může po celém parku, ALE stan nesmí být vidět ze silnice, takže se musíte zašít někam hluboko do divočiny – nejlépe k medvědům [haha]. Když to nedodržíte a uvidí vás hlídka, která po parku chodí, dostanete pokutu asi $ 300 a možná i vězení (né, fakt si dělám srandu, ale pokutu jo – maj to tam všude napsané!). Když máte štěstí na počasí – což je málokdy, protože prý bývá skoro pořád zataženo –, můžete vidět i nejvyšší horu severní Ameriky. My ji ten den neviděli a další den jen kousíček.

In addition to about two thousand local residents and many tourists, there are many seasonal employees working in Denali, mostly as guides and at hotels and restaurants in high season (March to September) and then go home again. Our guide also belonged to them, and it was obvious because he was really excited about the job and was so happy to have it. Even for him, it was a special occasion to ride through the park, and he admired everything, even though he certainly had to go through it many times!:)


Kromě asi dvou tisícovek místních obyvatel a spousty turistů žije v Denali mnoho sezónních zaměstnanců, kteří pracují převážně jako průvodci a v hotelech a restauracích v hlavní sezóně (březen až září) a pak zase odjedou domů. Náš průvodce k nim taky patřil a bylo na něm vidět, že je z té práce opravdu nadšený a že je šťastný, že ji dostal. I pro něj byla projížďka parkem pokaždé událost a sám všechno obdivoval, i když ji určitě absolvoval už mnohokrát!

So now you know the most important things:) But the words are in this case a weak tap – the impression of photos is much better! And next time its all about McKinley!


So now you know the most important things:) But the words are in this case a weak tap – the impression of photos is much better! And next time its all about McKinley!

Napsat komentář