Universal Studios Park

Hi guys:) Today I want to show you how we spent our first day at Universal Studios in Orlando! As I wrote last time, both parks (Islands of Adventures) are right next to citywalk, where you can get to from Portofino by boat or walk along the path around the Hardrock Hotel. That’s where I’ve been living a few times during my previous visits to Orlando and it’s really nice there too – and it’s just next to the entrance to the parks, but this time we booked the room very last minute so it was all booked out. However, Portofino also has its own magic, so extra few minutes by boat weren’t a problem. So, after breakfast we took a boat ride (actually we always went by boat and never walked), but otherwise it is about a 15-minute walk. But if you are all day, on feet, spending the days in queues, and walking through the park, we didn’t really feel for another walk (that’s going to be clearer to you at the end). Even though it does not seem to be tiring, and someone would say, “come-on it’s an amusement park”, it’s really a piece of hard work [haha].


Ahoj lidi!:) Dneska vám chci ukázat, jak jsme strávili první den v Universal Studios v Orlandu! Jak už jsem psala minule, oba parky (tedy i Islands of Adventures) jsou hned vedle městečka Citywalk, kam se z hotelu Portofino dostanete lodičkou nebo pěšky po cestičce kolem hotelu Hardrock. V tom jsem při předchozích návštěvách v Orlandu taky párkrát bydlela a je to tam fajn – a hlavně je hned vedle vchodu do parků, ale tentokrát jsme si vzpomněli s rezervací pokoje pozdě, a tak už měli plno. Ovšem Portofino má taky svoje kouzlo, takže ten kousek cesty navíc zase tak moc nevadil! My jsme se ovšem po snídaně raději projeli lodičkou (vlastně jsme se vozili pokaždé), ale jinak to je asi 15minutová procházka. Ovšem po celém dni na nohách, frontách a celodenním šmejdění po parku jsme se zrovna na další procházku necítili (ono to bude jasnější na konci). I když se to nezdá a někdo by si řekl „je to přece zábavní park“, užít si všechny možnosti, to je ve skutečnosti fakt dřina! [haha].

Tickets:

Before breakfast, we picked up our park tickets at the hotel lobby at a special reception desk that deals with everything related to the theme parks. We even bought our neck tags to keep them visible at all times, and especially because of the “express” permits that you show at each attraction to let you through the preferred entrance. You never know the amount of tourists that are going to be visiting, and how long is going to be the wait at the normal queue so we prefer to pay for the “Express Pass” ticket, that allows you to go to another entrance with a shorter wait time. But a lot of people don’t get it, because they are in the parks for several days, so they are not in a hurry and so they don’t mind waiting for it. It saves you money, and most of the wait lines are not boring, because they are surrounded by various attractions that you can see along the way. So when you go through express line, you don’t usually see much entreating objects along the way. And another difference – in American amusement parks, the queues are well organized, so no one is usually pushing you or cutting ahead. They are narrow, winding aisles, standing one by one, people getting to know each other, having fun, so the wait time is passing by fast. A regular ticket is a park ticket that you show at the entrance, and you get free of charge for all the attractions. The one with a addition fee for express queue, on the other hand, need to be shown at every attraction – that’s why we got the neck tags so you don’t have to hunt every time in your pockets.


Vstupenky: 

Před snídaní jsme si v hotelové hale vyzvedli lístky do parků u speciální recepce, která se zabývá vším ohledně parků. Rovnou jsme si tam koupili visačky na krk, ať je máme pořád u sebe, a hlavně kvůli „express“ předbíhacím lístkům, které se ukazují u každé atrakce, aby vás pustili přednostním vstupem. Člověk nikdy předem neví, jak bude park nacpaný návštěvníky a jak dlouhé budou normální fronty, tak jsme si radši připlatili lístek “Express Pass”, se kterým jdete jiným vchodem a bez fronty, nebo s mnohem kratším čekáním. Ale spousta lidí to nedělá, protože jsou v parcích třeba na víc dnů, nespěchají a klidně si počkají. Ušetří, a navíc ve většině front není ani nuda, protože jsou obklopené různými zajímavostmi, které si můžete prohlížet. O to zase v “předbíhací” frontě přijedete. A další rozdíl – v amerických zábavních parcích mají fronty dobře zorganizované, takže se v nich nikdo necpe a nepředbíhá ostatní. Jsou to úzké klikaté uličky, stojí se po jednom, lidi se v nich seznamují a baví, takže čekání docela uteče. Normální lístek je vstupenka do parku, kterou ukážete u vchodu a pak už můžete bezplatně na všechny atrakce. Ten s příplatkem do předbíhací fronty naopak ukazujete u každé atrakce znovu – proto ten přívěsek na krk, abyste ho nemuseli lovit v kapsách.

The Express Ticket:

The Express ticket was picked up a bit besides the reception, at a special machine (imagine a photo booth), where you put your hotel card; you take a photo, and take out an express ticket. We had them booked in advance, with a hotel room, but they can also be bought at the hotel, at the entrance to the park, and in the park at special stands. They offer either a ticket for two days (Universal Studios and Islands of Adventure) or individually. If you plan to look at the park for a couple of days, I definitely recommend an express ticket, it’s a bit more expensive, but as I said, you don’t have to wait long queues that can be even hours. With an Express ticket you go to another entrance where there is either no queue or much shorter than the ordinary one. On the other hand, waiting in the “ordinary” front is not always so terrible. They have been greatly done, around are various attractions, replicas, sketches of movies, games, and so on. For example, “Despicable Me” with minions, shows you bits movie scenes on several televisions, on King Kong you wait in a gloomy dungeon, and on Mummy, you go through Egyptian pyramids.


Express Lístek:

Express lístek se vyzvedával o kousek vedle, u speciální mašiny (představte si fotobudku), kam strčíte svou hotelovou kartu, vyfotíte se, a vyjede express lístek. My jsme je měli objednané předem, s hotelovým pokojem, ale taky se dají koupit v hotelu, při vstupu do parku, i v parku u speciálních stánků. Nabízejí buď lístek na dva dny (do Universal Studios a Islands of Adventure), nebo jednotlivě. Jestli se do parku plánujete někdy podívat a nebudete na to mít víc dní, určitě doporučuju express lístek, je o něco dražší, ale jak už jsem řekla, nemusíte čekat dlouhé fronty, které můžou byt i hodinové. S expres lístkem jdete jiným vchodem, kde buď není žádná fronta, nebo mnohem kratší, než ta obyčejná. Na druhé straně, ani čekání v “obyčejné” frontě není vždycky tak hrozné. Mají to skvěle udělané, kolem jsou různé zajímavosti k té atrakci, repliky, náčrtky z filmů, hry a podobně. Například na atrakci „Já Padouch“ s Mimoněma vám ve frontě běží ukázky z filmu, na King Konga zase čekáte v ponurém dungeonu a na Mumii procházíte v kryptách Egyptských pyramid.

Queues:

Each attraction has a time sign that shows how long is the waiting time for the particular ride (which is great because you can decide on it accordingly). Express ticket can be used for any attraction other than those associated with Harry Potter, which in fact is manageable because you will at least look around Hogwarts or Gringotts Bank [yaaay]. Most attractions have three types of queues: a) normal b) express c) single riders – which a queue for those who ride alone. Of course, we went together for most of the rides, but we rode alone on all Harry Potter ones because we didn’t want to wait around, well…100 minutes?! The shortest queue is just for individuals because they fill up empty seats with them. From the beginning, we didn’t want to go into single riders but it definitely saves you time (the anyways waited the line together, they just separated us when we got into the seat). If you decide you don’t want to actually ride, or wait no more, you can leave by several exits that are along the way. I myself have seen a few cases, for example families, waiting the whole time, and then one or two of them just exit (which is great because you don’t have to wait outside, in front, for others).


Fronty:

Každá atrakce má u vchodu ceduli s časem, která ukazuje, jak dlouho se na atrakci čeká (což je skvělý protože se podle toho můžete na místě rozhodnout).Express lístek můžete využít na každou atrakci, kromě těch spojených s Harry Potterem, což vlastně ani nevadí, protože si aspoň pěkně prohlídnete Bradavice nebo Gringottovic banku [yaaay]. Většina atrakcí má tři typy front: a) normální b) express c) single riders – což je fronta pro ty, co jedou sami. Samozřejmě na většinu atrakcí jsme chodili spolu, ale na Harryho Pottera jsme jeli každý sám, protože se nám zrovna 100 minut čekat nechtělo. Nejkratší fronta právě bývá pro jednotlivce, protože s nimi naplňují prázdná sedátka. Ze začátku se nám do fronty pro jednotlivce moc nechtělo, ale rozhodně se to vyplatí (frontu jsme čekali stejně spolu, jenom nás při nastupovaní rozsadili a u východu jsme se zase sešli). Pokud se během čekání rozhodnete, že na atrakci nechcete, nebo vás čekání třeba nebaví, můžete odejít několika východy, které jsou ve frontě po cestě. Sama jsem viděla několik případů, třeba rodiny, co čekaly frontu, a pak se jeden nebo dva u nastupovaní odpojili (což je skvělý protože nemusíte na ostatní čekat venku sám).

About the park:

And now about the actual Universal Studios Park:) Once we entered, we took the park map; at the entrance so we don’t get accidentally lost, and lets go have some fun! The park is divided into several parts, Production Center, New York, San Francisco, Hollywood, World Expo, Children’s Zone, and the World of Harry Potter. Each section is color coded on the map, with labels (the map is in several languages ​​– I didn’t find Czech yet [haha]), so you can navigate yourself easily. We took it straight to the biggest roller coaster:) Well, what am I going tell you, it was amazing! At first, Jirka didn’t want to go, but he survived it, even with enthusiasm!

Beforehand, we had to put everything into a locker that was just next-door. We even went through the security frame to avoid an accident if something fell out due to the speed! When we got into the ride seat (of course, we had to request the first row – and they gave it to us), everyone chose their own song, [haha] that played from the back of each seat. Yeah, and the seats? No attachment/kneeling around the shoulders but a giant construction around the stomach! Well, what a ride, it even recorded us throughout the whole ride (Jirka has it in his vlog)! Once we came out, we preferred to try something more gentle, so off to a minion ride:)


O parku:

A teď už o Universal Studios parku:) Při vstupu jsme si vzali mapu, ať se náhodou neztratíme, a hurá na atrakce! Park je rozdělen do několika částí, Production Center, New York, San Francisco, Hollywood, World Expo, dětská zóna, a svět Harryho Pottera. Každá sekce je na mapě barevně označené, s popisky (mapu mají v několika jazycích – česky zatím ale ne [haha]), takže se lehce orientujete a atrakci rychle najdete. My jsme to vzali pěkně popořádku, rovnou k největší horské dráze:) Co vám budu povídat, bylo to super! Jirkovi se ze začátku moc nechtělo, ale přežil to, dokonce s nadšením!

Před vstupem jsme si museli všechny věci uložit do zamykací skříňky, které mají hned vedle. Dokonce jsme procházeli bezpečnostním rámem, aby nedošlo k úrazu, kdyby někomu při obří rychlosti něco vypadlo! Při nastoupení do vozíčku (samozřejmě jsme si museli říct o první řadu! – a dali nám ji), si každý vybral vlastní písníčku, která v opěradle každého sedátka při jízdě vyhrávala [haha]. Jo, a ta sedátka? Žádné poutání/přicvaknutí kolem ramen, ale rovnou obří konstrukce kolem břicha! No, byla to jízda, dokonce nás to celou dobu natáčelo (Jirka to má na svém vlogu)! Když jsme se vypotáceli z východu, pro změnu jsme radši zvolili něco klidnějšího, konkrétně Mimoně:)

Minions were right at the entrance to the park. Even though we were in the express line, we had to wait a while, but we didn’t mind because we were surrounded by TV’s showing best Despicable Me scenes:) I don’t know if I should really describe it here, I don’t want to spoil the surprise if you ever come here, but maybe a small portion is fine:) The attraction is very similar to 4D cinema, sitting in a pushcart in a the role of a minion:) You are actually in extra-curricular training, so you have to overcome several obstacles in the Gru secret factory/office he has at home.


Mimoni byli hned u vchodu do parku. I přes to, že jsme byli v express frontě, jsme museli chvíli čekat, ale nám to nevadilo, protože měli všude televize, kde pouštěli nejlepší scénky z filmu Já Padouch:) Nevím, jestli to tu mám vlastně rozepisovat, nechci to někomu prozradit a zkazit překvapení, kdybyste se tam někdy podívali, ale tak nějak zkráceně snad můžu:) Atrakce je podobná 4D kinu, sedíte ve vozíčku a vžijete se do role Mimoně:) Jste vlastně na mimoňském výcviku, takže musíte překonat několik překážek, v Gru tajné továrně/kanceláři kterou má doma.

On a similar principle works a new ride by Jimmy Fallon. We were lucky because they opened it just few weeks ago, and it was obvious. The waiting line had been organized quite differently. Instead of a common queue, they gave us a color card at the entrance, and then we continued towards a stage where there was a short singing performance and a fun show. Depending on the color of the card, you moved on to the ride:) Instead of a common seat, you sit in a formula and drive through New York. You follow Jimmy, who is accompanying you to NYC everywhere. You even look at the moon and back to his recording studio:) After you finish, tou go through a shop (sometimes even a photo station if they take a photo while you ride) and you go on.


Na podobném principu fungovala nově otevřená atrakce od Jimmy Fallon. Měli jsme na to štěstí, protože ji otevřeli před pár týdny, a bylo to vidět. Čekání měli organizované úplně jinak. Místo obyčejné fronty nám u vchodu dali barevnou kartičku a pak jsme pokračovali před pódium, kde bylo krátké pěvecké vystoupeni a zábavná show. Podle barvy kartičky jste postupovali dál, až do vozíčku:) Místo obyčejného sedátka sedíte ve formuli a projíždíte New Yorkem. Celou dobu jedete za Jimmym, který vás v NYC všude provází. Dokonce se podíváte na měsíc a zpět do jeho natáčecího studia:) Po projížďce si projdete obchůdkem (někdy i foto stanicí, když vás během jízdy vyfotí) a pokračujete dál.

Almost every attraction has its own shop selling everything possible to the related attraction, so at Despicable Me, you can buy t-shirts with their prints, cups, even minion-goggles and unicorn backpack! We bought smaller souvenirs, but we left most of the shopping until the evening so we don’t have to carry it around:) But some visitors don’t even realize it, and get overwhelmed, and then you see them all day long with huge bags or teddy bears bigger than them themselves, barely getting on any attraction:)


Skoro každá atrakce má vlastní obchůdek kde prodávají všechno možné spojené s tou atrakcí, takže u Mimoňů si můžete koupit trička s potiskem, hrníčky, dokonce mimoňovské brýle a batůžek jednorožce! My jsme si občas nějaký menší suvenýr koupili, ale většinu jsme nechávali až na večer, abychom to nemuseli s sebou nosit:) Ale někteří návštěvníci si to neuvědomí, nechají se hned zlákat, a pak je vidíte, jak se celý den tahají s obrovskejma taškama nebo plyšákama většíma než oni sami, a nemůžou s tím vším ani pořádně na atrakce.

Further on we visited the Mummy, a smaller roller coaster that rides mostly in total dark. The ride is quite short, but beautifully designed. From the beginning, you go through Egyptian crypts of a pyramid, in a gloomy shadow, with Egyptian drawings on the walls. Unfortunately, I didn’t take photos of anything since it was so dark, but I really felt like we were in ancient Egypt.


Jako další jsme navštívili Mumii, což je menší horská dráha, kde projíždíte skoro pořád za tmy. Sama o sobě je docela krátká, ale krásně designovaná. Už od fronty procházíte egyptskými kryptami pyramid, v ponurém šeru, s egyptskými kresbami po zdech. Bohužel jsem si tam kvůli tmě nic nevyfotila, ale opravdu jsem se cítila jako v pradávnem Egyptě.

The Simpsons:

Another great attraction was Springfield – known from the TV series The Simpsons! From amazing shops, fun shooting ranges to Moe’s Bar and the restaurant – you truly feel like you are in the show. The main attraction is very similar to Minions, but you don’t have 3D glasses. So a quick summary: you are passing through Springfield, being haunted by the very known villain Sideshow Bob dressed like Krusty the Clown, who forced you to ride a deadly roller coaster.


Simpsonovi:

Další skvělá atrakce bylo městečko Springfield – z animovaného seriálu Simpsonovi! Od obchůdků, přes zábavné střelnice až po Bar u Vočka a restauraci se cítíte jako v seriálu. Samotná atrakce je hodně podobná Mimoňům, jenom nemáte 3D brýle. Ve zkratce: v malém vozíčku projíždíte městečkem Springfield, pronásleduje vás přitom padouch Levák Bob prevlečý za Šášu Krustyho, který vás donutil na projížďku smrtelnou horskou dráhou.

In addition to the great attraction we enjoyed the restaurant and the bar, offering several choice like Krusty Burger, Luigi’s Restaurant, the Frying Dutchman, Cletus Chicken Shack, and Flaming Moe’s:) We stopped at the chicken stand and Jirka of course ordered us Flaming Moe’s drink [yaaay]. It was fun, so bubbly and steamy:)!


Kromě skvělé atrakce se nám strašně líbila restaurace a bar, kde měli několik nabídek od Krusty burger, Luigi’s restaurace, the Frying Dutchman, Cletus Chicken Shack, a Ohnivý Vočko:) My jsme se zastavili u kuřecího stánku a Jirka nám samozřejmě objednal pitíčka – ohnivý Vočko [yaaay]. Byla to sranda, hrozně to bublalo:)!

The Wizarding World of Harry:

Another incredible experience was the whole Harry Potter district! Universal Studios Park has Diagon Alley with Gringott Bank, and Islands of Adventures offers an incredible experience in Hogwarts and Hogsmeade. In Universal Park, you enter a broken brick wall into Diagon Alley. Once you enter, you find ancient houses, magician wand shops, clothing’s from the film (of course, coats and hats), sweet shops with chocolate frogs with a collectible witch card, Bertie Bott’s all flavored beans and so on:) You can even buy butter beer [yaaay]! It’s so yummy, we bough it several times (we even returned for one during the evening – more like me) [haha]!


Kouzelný svět Harryho Pottera:

Další neuvěřitelný zážitek byla čtvrť Harryho Pottera! V Universal Studios parku najdete Příční Ulici s Gringottovou bankou, a v Islands of Adventure Bradavice a Prasinky. V Universal parku vstupujete do Příční ulice rozbitou cihlovou zdí, za ní je plno starobylých domečků, obchůdky s kouzelnickými hůlkami, oblečením z filmů (samozřejmě mají i pláště a klobouky), cukrovinkami jako čokoládová žabka se sběratelskou čarodějnickou kartou, Bertíkovy fazolky a podobně:) Dokonce si můžete k pití koupit máslový ležák [yaaay]! Je skvělej, my jsme si ho dali za den několikrát (dokonce jsme se pro něj večer ještě vraceli – teda spíš já)[haha]!

The atmosphere is unbelievable; everything is magical, greatly designed into detail, so you really feel like you are in the movie. From the shops to toilets itself that were seen in Harry Potter and the Philosophers Stone where was Hermione attacked by the troll. You can even buy a wizard’s wand, which then makes real spells! There are several stops/points along the Diagon Alley where you can make magic (of course you have to pronounce the words correctly)[haha]! The wands have a sensor that, when focused on a particular point, will react to a certain activity. So when you swing your wand in front of the fountain, a splash of water spouts out of it, in the shop window, goods shake and yeah…fun magical stuff like that:)


Atmosféra je neuvěřitelná, mají to tam skvěle udělané, každý detail, a ta podoba s filmem! Od obchůdku až po toalety, které byly vidět ve filmu Harry Potter a Kámen Mudrců, kdy uplakanou Hermionu napadl Troll! Opravdu se cítíte, jako byste byli v kouzelném světě! Dokonce si můžete koupit čarodějnou hůlku, se kterou pak děláte opravdová kouzla! Na Příční ulici je několik zastávek/bodů, kde si můžete zakouzlit (samozřejmě musíte slova správně vyslovovat)! Hůlky v sobě totiž mají nějaké čidlo, které když se na určitý bod zaměří, zareaguje na určitou činnost. Takže když s hůlkou zašermujete třeba před fontánkou, vystříkne z ní pramínek vody, ve vitríně se zahýbe zboží a podobně:)

Last but not least, we visited the children’s section of the park and the E.T. ride. I’ve been on it a couple of times before, but if you ever go to the park, definitely stop by it, and don’t overlook it, because it is quite hidden in the corner of the park section. Mainly, you will get to ride a bicycle! Don’t worry, you don’t have to pedal, but instead of the classic ride-seat, you will hop on a bike, with E.T. placed in the basket:)


Jako poslední jsme navštívili dětskou sekci parku a atrakci E.T. Já už jsem na tom byla několikrát, ale jestli se do parku někdy vydáte, určitě na E.T. nezapomeňte, protože je docela schované v zastrčeném růžku. Hlavně se tu projedete na kole! Nebojte, nemusíte šlapat, ale místo klasického vozíčku nasednete na kolo, s E.T. v košíčku:)

On the way to Transformers, we stopped at a live show, showing horror makeup application, which was great! They showed us how are scary characters portrayed, what can be done on television to scare off the audience, and so on! They even picked one lady from the audience, to cut off her hand – of course just an illusion! It looked absolutely real – the audience screamed, and we, of course, too! Then we went to Transformers – like a 4D cinema, where you pass through a busy city, and atch the fight between the auto-robots, transformers (or how are they called, I’m not exactly a Transformers fan) The weaker riders were screaming like crazy because the evil robots are threatening you and trowing you around, until you are saved by the good ones very last minute. You fly through the air, you fall from a terrible height, flying among houses…[haha].


Po cestě k Transformers jsme se zastavili na live show, kde ukazovali hororové líčení, což bylo skvělé! Ukazovali nám, jak se líčí strašidelné postavy, co všechno se dá v televizi ukázat, jak se obecenstvo klame, a podobně! Dokonce si z obecenstva vybrali jednu paní, které pak uřízli ruku – tedy samozřejmě jako! Vypadalo to ale naprosto reálně – obecenstvo zařvalo leknutím a my samozřejmě taky! Pak jsme se šli uklidnit na Transformers – takové 4D kino, kde projíždíte rušným městem a pozorujete boj mezi autoroboty (nebo jak se jim říká? Nejsem zrovna Transformers fanoušek) Slabší povahy u toho řvou, protože vás ty zlí roboti ohrožujou a hodní vás samozřejmě v poslední chvíli zachrání. Lítáte přitom vzduchem, padáte z hrozný vejšky, kolem vás lítají trosky zbořenejch domů… [haha].

Once we came out, the evening was slowly coming to the end, so we were pretty tired but I have to say, we really enjoyed it! Because we got up early, and went right for the opening hours, we got to see everything nicely, not rushing through every attraction, little shopping in crowded shops, adding energy between every ride, and especially taking photos of everything (as you could see on instastories). Jirka has already published his vlog on his Youtube channel, so if you haven’t seen it yet, you can look at it by clicking HERE🙂


Vynervovaný jsme vylezli ven, to už se pomalu blížil večer, my měli nožičky pěkně uchozený, ale musím říct, že se nám Universal strašně líbil! A protože jsme si přivstali a byli v parku hned na otvíračku, stihli jsme všechny atrakce pěkně v klídku, prošmejdili plno obchůdků, doplnili energii snad po každé atrakci, a hlavně všechno fotili a natáčeli (jak jste mohli vidět na instastories), Jirka z parku už vydal vlog, jestli jste neviděli, tak se na to můžete mrknout kliknutím SEM🙂

I hope you enjoyed the photos (if you have any questions, you can leave me a comment bellow) and I’m going to write about our next journey from Islands of Adventure (which was the best park for me out of the whole trip!) So, until then, bye!:)


Doufám, že se vám fotky líbily (jestli máte nějaké otázky, můžete mi napsat do komentáře) a já jdu psát o našem dalším dobrodružství z Islands of Adventure (což byl nejlepší park z celého výletu!) Tak zatím!

9 thoughts on “Universal Studios Park

Napsat komentář