Sea Day – View of Big Glaciers


Ahoj lidi. Dneska jsem si pro vás připravila asi nejkrásnější a nejzajímavější části plavby, návštěvu ledovce Hubbard – první den, a Glacier Bay – Ledovcového zálivu a zároveň národního parku.


Hello people. Today I have prepared for you definitely the most beautiful and interesting part of the trip, a visit to Hubbard Glacier – first day, and a visit to Glacier Bay, a national park.Ledovec Hubbard se nachází na východě Aljašky a je tak velký, že část zasahuje až do Kanady, do teritoria Yukon. Doplout k němu a zakotvit byl tentokrát docela oříšek, byla totiž fakt hustá mlha, která se držela kolem hor, podél nichž jsme proplouvali (Titanik! – to samozřejmě na lodi napadlo snad každýho:). Všichni pasažéři už od rána nedočkavě vyhlíželi slavnej ledovec, většina s dalekohledy a obřími foťáky, ale ne a ne ho zahlídnout. Abyste si to dokázali představit, byla tak silná mlha, že jsem si skoro neviděla na konec vlastní natažený ruky! Naštěstí jsme skrz ní nakonec pomalu projeli a hurá – v dálce obří, svíticí ledovec! Pomalinku jsme k němu připluli a zakotvili. Pro zajímavost: Je dlouhej 112 kilometrů, to je dál než z Prahy do Plzně! [haha]! Tak obrovskej kus ledu si si člověk nedokáže ani představit, a to nemluvím o tom, že je taky pěkně vysokej! My viděli jen okraj, co sahá do moře, a ten zbytek? To monstrum, co je vzadu? No, nechtěla bych se tam někde slaňovat, i když ten výhled je určitě super!


Hubbard Glacier is located in the east of Alaska and it’s so large that part extends to Canada, into the territory of Yukon. Getting there and dropping the anchor was quiet a challenge, we were sailing through a thick fog that kept surrounding the mountains, along which we sailed (everyone on the ship was like…Titanic!). All passengers were eagerly waiting since the morning to observe THE famous iceberg, most people with binoculars and giant cameras, but we couldn’t see it – so foggy! For you to imagine, I’m not exaggerating, I didn’t see the end of my own arm! Fortunately, we finally passed through it and hurried in on the observation deck to see the giant, glowing glacier! We slowly approached and docked on the open waters. It’s interesting that the glacier is 112 kilometers long, it’s farther than from Prague to Plzen [haha]. So a huge chunk of ice that you can’t even imagine, not to mention the fact that it’s pretty high! We only saw the edge by the sea, and the rest? That monster, that’s behind? Well, I wouldn’t want to hike up there, somewhere, even though the view is definitely spectacular.Přišlo mi, že jsme zakotvili u ledovce blízko, ale byl to jen optickej klam! Odlupující kusy ledovce jsme totiž nejdřív viděli, a teprve za chvíli slyšeli to hrozivý prasknutí a pak obří šplouch, jak se skácely do moře. Bylo to jak vystřely z děla, obrovská ostrá rána odpadávajícího, praskajícího ledu, který se pomalu zřítí do vody. Majestátní podívaná! Lidi na lodi najednou sami od sebe ztichnou a užasle koukají na tenhle div přírody. Jestli si někde připadáte jako bezmocnej brabenec, tak tady. Měli jsme štěstí, viděli jsme to několikrát za sebou, a přitom jsme tam kotvili snad jen 2 hoďky. No, už to tu nebudu dál rozmazávat, fotky mluví za vše:)


I thought that we anchored near the glacier, but it was just an optical illusion! We saw bits of the glacier peeling down! But, we first saw it, and few seconds after heard the terribly loud rupture, and a giant splash as it fell into the sea. It was so loud, like cannon being fired, a huge sharp blow of falling, cracking ice that slowly crashes into the water. A majestic show! When that happens, the people on the ship suddenly quench themselves and stare at this wonder of nature. We were lucky, we saw it a couple of times in a row, and we were anchored for only two hours. Well, I will not brag no more [haha], you will see from the photos.Sedmý den jsme připluli k ledovci Margerie v Ledovcovým zálivu. Princess je jedno z mála rejdařství, jejichž výletní lodi mají povolení proplout až do ledovcového zálivu, vrcholu našeho 7- denního výletu. Plavba národním parkem je nádherná, a leží tu i jeden z nejpozoruhodnějších ledovců na světě, ledovec Margerie, ke kterému jsme právě připluli.


And this was not all! The seventh day was a sightseeing sea day as well, sailing to Glacier Bay to see glacier Margerie. Princess is one of the few shipping companies whose cruise ships have permission to cross the Glacier Bay, the peak of our 7-day trip. Voyage to the national park is beautiful, and there is one of the most notable glaciers in the world, the glacier Margerie, to whom we arrived.Na fotce se může zdát nejprve menší, ale věřte nevěřte, je 110 metrů vysoký (včetně 30 metrů pod vodou), a 34 kilometrů dlouhý. Já už jsem na Aljašce, dokonce na stejné plavbě, před pár lety byla s rodiči, tenkrát jsme si objednali vyhlídkový let vrtulníkem nad ledovci – a dokonce s přistáním na vrcholku! Nebylo to v Ledovcovém zálivu, ale od oka byl stejně masivní. Pamatuju si, jak nás pilot varoval před nenápadnými dírami, které jsou i několik stovek metrů dlouhé. Široké jsou tak metr a kolem mají pěkně kluzký okraj, takže kdyby vám uklouzla noha zahučeli byste tam, dávám tak 1 % na přežití… Ještě dneska je mi divně kolem žaludku, když si na to vzpomenu.


On photos, it may seem smaller first, but believe it or not, it’s 110 meters tall (including 30 meters under water) and 34 kilometers long. I have been to Alaska once before with my family, even on the same voyage, a couple of years ago and we ordered a helicopter flight over the glaciers – and even with landing on the top! It was not in Glacier Bay, but it was equally massive. I remember how the pilot kept on warning us against the inconspicuous holes that are even several hundred meters long. They are even meter wide and around they have a nice slippery edge, so if you slip your leg you would grumble in there, and I think there’s like 1% survival … Still today, I get this weird feeling thinking about it, it was just so dangerous!Původně celé okolí pokrýval právě ledovec, ale kvůli oteplování se pomalu zmenšoval a zmenšoval, a místo něj vznikal záliv. A to je teď v parku největší atrakce. Vedle Hubbardu a Margerie jsme viděli i ledovec Grand Pacific, který se zdá na pohled špinavější než ostatní. Asi se z něj tolik neodlupují okraje?


Originally, the whole neighborhood was covered iceberg, but due to warmer temperatures, it slowly diminished and diminished, and instead a bay was formed. And this is now the biggest attraction in the park. Except of Hubbard and Margerie glaciers, we saw glacier Grand Pacific, which seems dirtier than the others. I suppose its edges don’t peal off so often?Z celé plavby jsme si nejvíc užili právě tyhle vyhlídkové dny na moři, kde jsme pozorovali přírodu kolem, obrovské ledovce, válející se tuleně na odloupnutých krách, a užívali si pohodičku, klid a neuvěřitelný ticho!


From the whole cruise we most enjoyed these sightseeing days at sea, where we watched the nature around us, huge glaciers, rolling seals who were just chilling on small chunks of ice and enjoying the comfort, peace and incredible silence!Příspěvek jsem tentokrát udělala kratší – tenhle zážitek je totiž slovy skoro nepopsatelný. Ne nadarmo se říká, že jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet! Však uvidíte na fotkách!


This time I made the post shorter – this experience is almost indescribable. Not for nothing, it is said: better to see once than to hear a hundred times! However, you will see in photos!:)


One thought on “Sea Day – View of Big Glaciers

Napsat komentář