Must Do Things in Prague (Part 2)

And here is the second part of our walks through old Prague (see part one in Must Do Things in Prague – Part 1). We started her on the top of Wenceslas Square and came across, Mustek, Old Town Square and almost the Charles Bridge. Now we stand on the square in front of the Old Town Bridge Tower, surrounded by history. On the right Church, U křižovníků, St. Francis Of Assissi Church, in front the statue of Charles IV. with the Golden Bull in hand. It is one of the youngest here, built for the 500th anniversary of Charles University, ie in 1848. On the other hand, the bridge is nearly half a millennium older, but before going on about it, lets turn to the left, to the largest and perhaps most famous club in Prague, Karlovy Lázně. Supposedly, it is one of the biggest music clubs in Central Europe. It has several floors, each playing different types of music! It is a typical tourist place, open every day until the morning (but by then it turns into a Zoo)! [haha]. Who would like to go few steps further, goes onto Novotného lávce with the statue of Bedřich Smetana and can enjoy probably the nicest view on Malá Strana and Prague Castle.


A je tady druhá část naší procházky po staré Praze. Začali jsme ji na nahoře na Václavském náměstí a došli přes Můstek a Staroměstské náměstí ke Karlovu mostu. Teď stojíme na náměstíčku před Staroměstskou mosteckou věží, obklopeni historií. Vpravo je kostel U křižovníků, před ním socha Karla IV. se Zlatou bulou v ruce. Ta je tu široko daleko nejmladší, byla postavena k 500. výročí založení Karlovy univerzity, tedy v roce 1848. To most je skoro o půl tisíciletí starší, ale než se na něj vydáme, popojdeme kousek vlevo, k největší a možná nejslavnější pražské diskotéce Karlovy Lázně. Má to být největší hudební klub ve střední Evropě. Má několik pater a v každém se hraje jiný typ hudby. Je to typicky turistické místo, otevřené každý den skoro až do rána (do je tam ale už jako v ZOO)J Kdo by chtěl zajít ještě pár kroků sál, ocitne se na Novotného lávce se sochou Bedřicha Smetany a asi nejkrásnějším staroměstským výhledem na Malou Stranu a Hradčany.

And now, finally, to the main attraction – the Charles Bridge. It is one of the sights that must be seen and of course passed through. It is the oldest still standing bridge across the Vltava River, built during the ruling King Charles IV. It connects the Old Town with Malá Strana; it is half a kilometer long, decorated with beautiful statues on both sides, which have their historic charm. It is one of Prague’s symbols, known worldwide, and the view over the Prague Castle is spectacular. Both ends of the bridge have large towers, one closer to the Old Town and two at Malá Strana. An average day consists of hundreds of tourists, talented artists selling their artwork, and sellers with souvenirs (can’t miss those)[haha]. And, if you’re looking for happiness and luck, don’t forget to touch the statue of St. Jan Nepomucký, although some speculate that the place where he was thrown from the bridge is about 30 meters away towards the Old Town, it is marked with a cross.


A teď už konečně hlavní atrakce – Karlův most. Je jednou z památek, které se musí vidět a samozřejmě projít. Je to nejstarší dosud stojící most přes řeku Vltavu, postavený za krále Karla IV. Spojuje Staré Město s Malou Stranou, je půl kilometru dlouhý a po obou stranách vyzdobený krásnými sochami, které mají své historické kouzlo. Je jedním z pražských symbolů a znají ho po celém světě. Z mostu je krásný výhled na Pražský Hrad. Na obou koncích stojí mostecké věže, jedna u Starého Města a dvě na Malé Straně. Na mostě je přes den vždycky plno umělců (a prodavačů suvenýrů, ti nesmějí chybět [haha]). A jestli hledáte štěstí, nezapomeňte si sáhnout na reliéf u sochy svatého Jana Nepomuckého! I když se někdy spekuluje, že pravé místo, kde byl shozen z mostu, je o 30 metrů dál ke Starému Městu, označené krížkem.

The bridge leads to the street, Malostranské Náměstí and through Nerudova uphill to the Prague Castle. That is the most significant building in the Czech Republic and the most massive castle complex in Europe. Like the Eiffel Tower in Paris and the Colosseum in Rome, Prague Castle is a symbol of Prague and Czech Rep., so a must seen place to stop by! Inside is also a gorgeous and massive cathedra of St. Víta, Václava a Vojtěcha (it has two additional last names – many people don’t know that – you can show off with that [haha]).


Z mostu vede ulice k Malostranskému náměstí a přes něj pak Nerudova do kopce na Pražský Hrad. Ten je nejvýznamnější stavbou v Česku a nejmohutnějším hradním komplexem v Evropě. Jako Eiffelovka v Paříži nebo Koloseum v Římě je Pražsky Hrad je symbolem Prahy a Česka, takže místo, na které se musíte podívat! Uvnitř je navíc nádherná a mohutná Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha (že má i ta dvě poslední jména moc lidí neví – tak se s tím můžete příležitostně vytáhnout).

Although Prague is full of magical places, if I had to chosen three, these are probably the most stunning ones. These walks are like a passage from a fairy tale, snowy roofs of houses, lighted flats, the ancient street lamps light through the fog and winter wind is pushing you further:) Oh, and I forgot the smell of roasting chestnuts and freshly baked Trdlo (they are everywhere around the city town – its called Trdelník, definitely try it!)

At the end of the walk, look around the terrace in front of the Matthias Gate, from where you’ll have an spectacular view over the city:)


Přestože je Praha plná kouzelných míst, kdybych měla vybral tři, tyhle jsou asi nejkrásnější. Procházka tady je jak úryvek z pohádky, střechy domečků zasněžené, rozsvícená okýnka v bytech, starobylé uliční lampy lehce svítí mlhou, a zimní polovánek vás žene dál:) Jo, a úplně jsem zapomněla na vůni pečících se kaštanů a čerstvě upečeného trdla (mají všude okolo stánky – trdelníky, určitě zkuste!)

Na závěr procházky se rozhlédněteterasy před Matyášovou branou, z níž budete mít město jako na dlani.

I will not describe in detail other attractions that should be seen and visited; I’m only including a list of: for me, the most interesting places and things (take into account the weather, so mainly inner space). And by the way, you can try ice-skating at Ovocný Trh.

Museums:

National Museum (under reconstruction) → relocated to temporary exhibitions of the National Museum

Museum of Technology

Jewish Museum


Další zajímavosti, které v něm můžete vidět a navštívit, nebudu podrobně popisovat, možná stačí seznam pro mě dalších nejzajímavějších míst a věcí (beru v potaz to počasí, takže hlavně vnitřní místa). A mimochodem, na Ovocném Trhu si můžete zabruslit!

Muzea:

Národní muzeum (v rekonstrukci) à přestěhované na dočasné výstavy Národního muzea.

Technické muzeum

Židovské muzeum

 

Charles University – despite the fact that it is “just” a school, you can look at one of the most famous universities in Europe, (Albert Einstein taught there too)!

Clementinum – offers daily tours and events, there is a beautiful old library.

National Gallery – has the most extensive collection of art in the country, from Gothic paintings and sculptures by contemporary artists. The most interesting is probably a collection of modern French art with a series of early works by Picasso.


Karlova Univerzita – i přes to, že to je „jen“ škola, můžete se podívat na jednu z nejznámější univerzit v Evropě, na které učil dokonce i Albert Einstein!

Klementinum – nabízí denní prohlídky a akce, je tu nádherná historická knihovna.

Národní Galerie – má nejrozsáhlejší soubory výtvarného umění v ČR, od gotických maleb a soch po současné výtvarníky. Nejzajímavější je asi sbírka moderního francouzského umění s řadou raných prací Picassa.

In addition to historical monuments, you can also look at sites that have been shown in the world-famous films. Barrandov studios are often used by foreign productions, and exteriors are formed in the corners of Prague.

The Illusionist (2006) – although the film is set in Austria, almost everything was filmed in the Czech Republic. Scenes from Vienna were filmed in Prague and Tábor, other scenes in Český Krumlov.

Casino Royal (2006) – James Bond got to see a lot of corners of the Czech Republic, Grand Hotel Pupp in Karlovy Vary became the Hotel Splendide, National Museum served as a hotel in Venice, from Vaclav Havel Airport became the Miami International Airport and from Karlovy Vary became Montenegro:)

The Chronicles of Narnia – Narnia was filmed mainly in New Zealand, but some scenes also in the Czech Republic (first scene in the second film as kids come out of the closet was filmed in “Bohemian Switzerland”. The filmmakers also used the landscape along the Adršpach rocks, Rudolfinum as London.

The Omen (2006): Apart from action blockbusters (as well as Mission Impossible), Prague appeared in horror movies as Hannibal Rising (2007), and From Hell (2001) with Johnny Depp. Fans of the movie The Omen can walk through the horror sites along the Charles Bridge, Střelecký Ostrov, the National Theatre, the Prague Exhibition Grounds and many other places that were used in the film.


Kromě historických památek se můžete podívat i na místa, která byla ukázána v celosvětově známých filmech. Barrandovská studia jsou často používána zahraničními produkcemi, exteriéry pak vznikají v pražských zákoutích.

The Illusionist (2006) – ačkoli se film odehrává v Rakousku, skoro všechno bylo natočeno v ČR. Scény z Vídně vznikly natočeny v Praze a Táboře, ostatní scény v Českém Krumlově.

Casino Royal (2006) – James Bond si Česko pěkně prošmejdil, z Grand hotelu Pupp, v Karlových Varech se stal Hotel Splendide. Národní Muzeum posloužilo jako benátský hotel, z letiště Václava Havla se stalo mezinárodní letiště Miami a z Karlových Varů bylo Montenegro:)

Letopisy Narnie – Narnie byla převážně natočena na Novém Zélandě, ale některé scény v ČR (první scéna v druhém filmu jak děti vylézají ze skříně vznikla v Českosaském Švýcarsku. Filmaři použili i krajinu podél Adršpašských skal, Rudolfinum představovalo Londýn.

Satan Přichází (2006): Kromě akčních trháků (jako i Mission Impossible) se Praha objevila v hororových filmech jako Hannibal Zrození (2007), nebo Z pekla (2001), s Johnny Deppem. Fanoušci filmu Satan Přichází se můžou projít horrorovými místy po Karlově mostě, Střeleckém ostrově, v Národním divadle, Pražském výstavišti a mnoha dalšími místy, které byly ve filmu použity.

And now for something to eat, where can you go for food (and especially typical drink – beer, food – beef, pork, dumplings, and tap it with Becherovka?) Enjoy your meal!:)

– Pivovar u Fleku

– Kolkovna

– Restaurant Olympia

– Pub at Golden Tiger

– Hajnovka

And who likes shisha; check out the best one in Prague, lounge/ bar called Smokehouse, located on Vinohrady, Italská 25!


A teď něco k snědku, kam na občerstvení (a hlavně typické pití – pivo, jídlo – svíčková, vepřo knedlo zelo, a ťukneme si becherovkou?) Dobrou Chuť:)

– Pivovar u Fleků

– Kolkovna

– Restaurace Olympia

– Pivnice U Zlatého Tygra

– Hajnovka

A kdo má rád vodní dýmku, nejlepší je v podniku Smokehouse na Vinohradech, v Italské ulici číslo 25!

I hope you find this type of post interesting and helpful (its something new), and maybe you’ve even learned a little bit or just got hungry for some fatty Czech food [haha]! One beer, please! Bye:)


Doufám, že se vám tenhle typ příspěvku na mém blogu líbil (zase něco nového), a třeba jste se i trošku poučili nebo jen dostali chuť na svíčkovou [haha]. A navíc jeden utopenec, prosím! Pa:)

Napsat komentář