Cruise – Cartagena [1 Stop]

Chellou people! As I wrote earlier, we sail on a brand new giant Majestic Princess ship from Europe to Asia. It is its very first cruise, they call it a New Silk Road, and the target is to arrive to Shanghai. There, the ship will stay and carry Chinese tourists to Japan and South Korea (so we wont probably get a chance to sail again, which is a shame because its really cool!).


Ahoj lidi! Jak jsem už psala, plujeme na zbrusu nové obří lodi Majestic Princess z Evropy do Asie. Je to její vůbec první plavba, říkají jí Nová vodní Hedvábná stezka, a cílem je čínské město Šanghaj. Tam loď zůstane a bude vozit čínské turisty na okružních plavbách do Japonska a Jižní Koreje (takže se na ni našinec asi hned tak nedostane, což je škoda, protože je fakt super!).

Today I prepared something from our first stop in Cartagena, which was the day after the departure from Barcelona. They offered several trips; we chose to go for the “Best of Cartagena”. As the name suggests, they showed us the most interesting places in the city, the prospect of it, and we had the time to scare everything into more detail:)


Dneska jsem si pro vás připravila něco málo z naší první zastávky v Cartageně, která byla hned následující den po odplutí z Barcelony. Nabízeli nám několik výletů, my si vybrali „Best of Cartagena – To nejlepší z Cartageny“. Jak už název napovídá, ukázali nám nejzajímavější místa ve městě, taky vyhlídku na něj, a měli jsme i čas si všechno pěkně prošmejdit:)

First we went to the old stone guard tower, which ignited fire ages ago, when something went wrong, they set it on fire to show danger. The smoke then meant “watch out, alarm!” However, as an attraction, it was nothing much, a regular tower – especially since they didn’t even set it on to show us how it looks in action [haha].


Napřed jsme jeli ke staré kamenné strážní věži, ve které v antice (takže pěkně dávno) zapalovali oheň, jak se něco šustlo a posádka čula nebezpečí. Čmoud pak znamenal Pozór! Poplách! Ovšem jako atrakce to dneska není nic moc – zvlášť když to kvůli nám na ukázku ani nezapálili!:)

The second stop was definitely better – we drove to the Concepcion Castle with a nice view of the harbor (mainly on our ship that occupied most of the area) [haha] and the city. We had to walk quiet a bit, but it was worth it – walking through Roman ruins and huge pillars, on one was a huge peacock. Most tourists took more interest in it than the ruins and historical aspects around:)[haha].


Druhá zastávka byla lepší – jeli jsme na Concepcion Castle s hezkým výhledem na přístav (teda převážně na naši loď, která zabírala nejvíc místa)[haha] a na město. Na vyhlídku jsme museli vyjít pěšky, ale stálo to za to – celou cestu jsme procházeli římskými ruinami a obrovskými sloupy, na jednom jsme pak pozorovali velkého páva. Ten většinu turistů zaujal víc, než rozvaliny kolem:)[haha].

They are really proud of the antiquity, so they proudly showed us a piece of the walls from the time of the Pole Wars – but if they didn’t have the colorful stories, one would not know the difference from the ones we can see in our suburbs:)


Na antiku tu jsou opravdu pyšní, takže nám hrdě ukázali kousek hradeb z dob punských válek – ovšem kdyby k tomu neměli ty barvité historky, tak by to jeden nepoznal od bouračky u nás na předměstí:)

Our tour followed to the center where we visited the most famous local attraction, an antique theater that we could even go through! It was a nice experience; the theater is surprisingly preserved (I wonder if they helped out a bit to keep it so nice)!


Následovala cesta do centra, kde jsme navštívili nejslavnější zdejší atrakci, antické divadlo, které jsme si dokonce mohli projít! To byl hezkej zážitek, divadlo je překvapivě zachovalé (až jsem si říkala, jestli tomu v současnosti trošku nepomohli!):)

Of course, a walk through the pedestrian zone could not be missed. They were pretty clean, houses beautifully landscaped, lots of flowers, and lots of romantic little restaurant. But it all went aside when we saw a gorgeous giant fluffy dog near a shop! His owner was just shopping, so I quickly took pictures of him and patted him (he was so nice and he let me:) Can you tell, that all the ancient ruins cant be compared to his cuteness?


Samozřejmě nesměla chybět procházka centrem po pěší zóně. Měli tu pěkně čisto, domy krásně upravené, spousta kytek, všude malinké romantické restaurace. Ovšem tohle všechno šlo stranou, když jsme před jedním krámem viděli fakt krásnýho obřího chundelatýho pejska! Jeho páníček zrovna nakupoval, tak jsem si ho rychle vyfotila a taky pohladila (byl hodnej a nechal se:) Uznejte, že většina antických rozvalin je proti němu naprostý prdítko! 🙂

Well, I hope you liked todays post, and next time its going to be all about Gibraltar!


Doufám, že se vám dnešní příspěvek líbil, a příště už o naší další zastávce na Gibraltaru!

Napsat komentář