Cruise – Barcelona to Singapore

Holáseñores y señoritas [haha]:) So the day has finally arrived: time to visit Barcelona – and then go on an amazing boat trip to Singapore! I will describe everything in detail, but first of all, a quick summary, so you know what’s going on, and how is the trip going to proceed! So: We will be on the giant cruise ship by Princess Cruises, from Barcelona to Singapore. The voyage will last for more than a month and there are plenty of stops along the way (I hope we don’t get sea sickness and/or get caught by pirates!). I’ve been on a lot of cruises, but this one is one of the longest and definitely the most interesting, the itinerary is really loaded with beautiful stops, but there are also days at sea, that means without any stop. We will spend four days going through the Suez Canal to Dubai and Abu Dhabi, and then for further adventures. I’m really looking forward to it, not only because of the places we will visit, but also because it’s a brand new ship and it’s the first cruise! The boat is called Majestic Princess, built in London, and it was launched for the first time about a month ago. It fleets from Europe to Shanghai, but we will only get on in Barcelona, ​​we couldn’t go earlier since we also have some duties we have to take care of at home. As we board a bit later, we’ll get out sooner too – in Singapore, because we’ve been on a similar route from here, so we’d rather stay for a more days in Singapore:) The cruise is quite unique; the ship is built for the Chinese market and will be occupied by Chinese travel agencies.


Holá – señores y señoritas [haha]:) Tak už konečně přišel den D: čas odletu do Barcelony – a pak šup na velkou cestu do Singapuru! Všechno budu postupně podrobně popisovat, nejdřív ale rychlé shrnutí, tedy náš plán, ať víte o co gou! Takže: poplujeme na obří výletní lodi společnosti Princess Cruises, a to z Barcelony do Singapuru. Plavba potrvá více než měsíc a je na ní spousta zastávek (snad nás nechytne mořská nemoc a/nebo piráti!). Byla jsem už na hodně plavbách, ale tahle je jedna z nejdelších a určitě nejzajímavějších, itinerář je fakt nabitý krásnými zastávkami, ale jsou v něm i dny na moři, tedy bez zastávky. Poplujeme třeba čtyři dny v kuse skrz Suezský kanál do Dubaje a Abu-Dhabi, a pak dál za dalšími dobrodružstvími. Fakt se těším, a nejen kvůli místům, která navštívíne, ale i proto, že je to úplně nová loď a tohle je její první plavba! Jmenuje se Majestic Princess, postavili ji v Londýně a na vodu ji poprvé spustili asi před měsícem. Pluje z Evropy do Šanghaje, my nasedneme až v Barceloně, dřív jsme nemohli, protože máme taky nějaké povinnosti a nemůžeme být pořád na cestách. A jako nastoupíme o něco později, o něco dřív zase vystoupíme – v Singapuru, protože podobnou trasu z něj dál jsme už před několika lety pluli, takže to máme okouknuté, a raději zůstaneme pár dní v Průlivovových osadách (tak se Singapur kdysi jmenoval). Plavba je to fakt ojedinělá, loď je totiž postavena pro čínský trh a budou ji obsazovat čínské cestovní kanceláře.

So for those who are interested from Europe and America, this is the only one period thanks to the fact that Princess Cruises needs to transport the ship from London to China, so they took advantage of this, and made this amazing voyage from the English Channel across Gibraltar via the Mediterranean Sea, The Suez Canal, with a stop in Jordan (do you remember the rock temple in Petra of Indiana Jones?), in the Emirates, India, Ceylon (clearly, today its Sri Lanka), Malaysia, and many other places I have not named, but will write about. And I will dedicate a special post to the ship itself, because it looks like it’s seriously amazing, according to photos and videos, I cant even believe its so huge! And I’ll try to write something about our stops and trips ashore to show you how does is it actually look like, and work when you travel on a cruise ship. Who knows? Maybe it will help you in deciding if you ever go on one. It is worth to at least check their site, because if you are not in need of any luxury and you are satisfied with a low-floor cabin, it’s not so expensive! And it doesn’t even have to be for money! Boat companies are hiring staff from different countries; we already met several Czechs and Slovaks who worked on ships for few months (and some even several years!) as stewards, bartenders, waiters, musicians, casino croupiers, officials, and so on – they have seen a piece of the world, while making money.


Takže pro zájemce z Evropy a Ameriky připadal v úvahu jen tenhle jediný termín, a to díky tomu, že společnost Princess Cruises potřebuje loď převézt z Londýna do Číny, a tak toho využila a udělala tuhle super plavbu z Lamanšského průlivu kolem Gibraltaru přes Středozemní moře, Suezským průplavem, se zastávkou v Jordánsku (skalní chrám v Petře z Indiana Jonese, vzpomínáte?), v Emirátech, Indii, na Cejlonu (jasně, dneska Srílanka), v Malajsii a spoustě dalších míst, které jsem teď nejmenovala, ale určitě o nich ještě napíšu. A speciální příspěvek budu věnovat samotné lodi, protože už teď podle fotek a videa to na ní vypadá fakt úžasně, až se mi tomu nechce věřit. A budu se snažit napsat taky něco o zastávkách, abyste viděli, jak taková plavba probíhá. Kdo ví? Třeba vám to pomůže při rozhodování, jestli se někdy na nějakou taky vydáte. Stojí za to se o ně zajímat, protože když člověk nehledá kdovíjaký luxus a spokojí se s vnitřní kabinou v nízkém patře, není cesta zase tak drahá! A dokonce to nemusí být vůbec za peníze! Lodní společnosti totiž najímají personál z různých zemí, a tak jsme se už na plavbách potkali s Čechy a Slováky, kteří na lodi pár měsíců (a někteří i pár let!) pracovali třeba jako stevardi, barmani, číšníci, hudebníci, krupiéři v kasinu, úředníci a podobně, poznali přitom kus světa a ještě si vydělali!

But now for today’s topic – and nicely in order. As I said, we get on the boat in Barcelona, so we arrived few days in advance, in case something would go wrong, plus, we also wanted to look around. There is so much to see; so one visit is definitely not enough.


Ale teď už k dnešnímu tématu – a pěkně popořádku. Už jsem řekla, že se nalodíme v Barceloně. Přiletěli jsme sem raději pár dní předem, jednak z opatrnosti, kdyby třeba nedej pánbu stávkovali piloti, a taky jsme si to tu chtěli pořádně prohlídnout. Už jsem sice v hlavním městě Katalánska byla, ale je tu tolik zajímavostí, že na to jedna návštěva nemůže stačit.

As usual, we booked a hotel from the Marriott network, which has several benefits when you stay in it more often. This time, we tried the Renaissance Fira, in the same district with the large fairground. It is not in the center (as it is not like the old town), but its just short walk from the metro, so it takes few stops to get to the center (and at least we didn’t get stuck in traffic jam!). But lets talk a bit more about the hotel. Upon arriving by taxi we were pretty amazed, the outdoor design is really shocking, and I have not seen anything like that yet. The whole hotel is in a jungle style, the windows are littered, with birds, palm corridors and tiny gardens, and corridors on each floor have an open, beautiful view. Each room has camouflaged doors, so you don’t notice them for the first time:) However, you will see it all in photos [yaaay]. And the view on the last, twenty-seventh floor? I don’t think you can find this view on any sightseeing tower. The city is in the palm of your hand, with all the monuments and Gaudí’s famous buildings, on one side with a hillside framed and the other by the sea. Ou, did I already mention you could swim on the hotel roof? And sit in the outdoor bar? In fact, it was really windy, but we could not resist such view (I hope we don’t catch a cold!)


Jako obvykle jsme si rezervovali hotel ze sítě Marriott, která má různé výhody, když se v ní ubytujete častěji. Tentokrát jsme zkusili Renaissance Fira, ve stejnojmenné čtvrti ve které je velké výstaviště. Není zrovna v centru (jakože nestojí třeba jako u nás na Staromáku), ale máme to kousek k metru takže do centra sjedeme jen pár zastávek (a aspoň nestojíme v zácpě!). Ale ještě trochu o hotelu. Hned po příjezdu taxíkem jsme byli dost vykulený, venkovní design je fakt šokující, a nic takového jsem ještě neviděla. Celý hotel je totiž v takovém džunglím stylu, na oknech jsou lupeny, ptáčci, na chodbách palmy a malinké zahrádky, a hlavně na chodbě v každém patře máte otevřený, krásný výhled. Dokonce mají kamuflované dveře od pokojů, takže si jich napoprvé skoro nevšimnete!:) Však uvidíte na fotkách [yaaay]. A ten výhled v posledním, dvacátém sedmém patře? Tak nádherný tady snad neuvidíte ani na žádné vyhlídkové věži. Město máte jako na dlani, se všemi památkami a Gaudího slavnými stavbami, z jedné strany orámované kopci a z druhé mořem. Jo, a už jsem říkala, že si na té střeše můžete i zaplavat? A posedět ve venkovním baru? Popravdě tam fakt foukalo, ale takovému výhledu jsme nemohli odolat (snad nebudeme mít rýmu).

I wont list where to go and what to see in Barcelona since everyone can easily Google it up, as I do, but I will mention the main points so it’s not too long:) And anyway, it’s best to see the photos:)


Nebudu tu vypisovat, kam všude v Barceloně jít a co vidět, to si každý snadno vyhledá na Googlu pod „co vidět a dělat v Barceloně“ [haha], jako to dělám já, ale ty hlavní cíle vám alespoň rychle vyjmenuju, to není zase tak dlouhé:) A stejně to půjde nejlíp vidět z fotek:)

1) The Templo Expiatorio de la Sagrada Familia – The Church of the Holy Family, the most famous building in the city, and when I say “building,” I think literally: it has been in the building stage for over a hundred years and it’s still not ready! From the outside it looks like a giant termite, like a goddamn cloth, but it’s actually concrete – so no antique … There’s a crazy queue on the entrance and it’s pretty expensive. But we came around eight o’clock, and that’s just the Mass, so they let us go without a queue – and for no fee! I recommend!


1) Templo Expiatorio de la Sagrada Familia – Chrám svaté rodiny, nejslavnější stavba ve městě, a když říkám “stavba”, myslím to doslova: už ji stavějí přes sto let a pořád není hotová! Zvenku vypadá jako obří termitiště, jako uplácaná z hlíny, ale ve skutečnosti je betonová – takže žádná starožitnost:) Na vstup se stojí šílený fronty a je pěkně mastnej. Ale my přišli kolem osmý večer, a to je zrovna mše, takže nás tam pustili bez fronty – a zadarmo! Doporučuju!

2) Boulevards around Spanish Square – Plaza Espaňa – infinitely long, there are stalls with everything possible, ice cream of all sorts, drug dealers at every turn, pocket kits, but otherwise good atmosphere, and everywhere around tiny medieval alleys, that wont fit three people walking aside [haha].


2) Bulváry kolem Španělského náměstí – Plaza Espaňa – nekonečně dlouhý, jsou tu stánky se vším možným, zmrzlina nejrůznějších druhů, prodejci drog na každém kroku, kapsáři, ale jinak dobrá atmosféra, a všude kolem středověké uličky, kde se nevyhnou tři lidi.

3) Las Ramblas Street – a shopping area, gorgeous houses, even Gaudi’s!


3) Las Ramblas Street – nákupní zóna, honosné domy, dokonce i od Gaudího!

4) Park Guell by Gaudi – we walked very carefully, every little corner so for the next two days my feet ached! It’s in the hills and the whole area is giant. Gaudi has built several houses there that are constantly visited by crowds of tourists, the entrance is free, just one part with his mosaics has an entrance fee, but, but it doesn’t have to bother you because the line for tickets is so long, and you can still have a look at it from further (that’s what we did).


4) Park Guell by Gaudi – pro chodili jsme ho tak, že mě pak ještě dva dny bolely nohy! Je totiž v kopcích a hodně rozlehlej. Gaudí tu postavil několik domů, na které se chodí dívat davy turistů, vstup je zadarmo, akorát do jedné části s jeho mozaikami se platí, a dost draho, ale to vás nemusí trápit, protože na lístky jsou stejně takové fronty, že jsme se na ně raději vykašlali (mozaiky jsme stejně viděli, akorát z trochu větší dálky).

5) Market de Sant Josep de la Boqueria – a huge indoor market with fresh fruits, vegetables, meat, fish and sweets. They squeeze local tasty oranges and you can buy a box of sliced fruits for the way.


5) Market de Sant Josep de la Boqueria – obrovský krytý trh s čerstvým ovocem, zeleninou, masem, rybami a cukrovinkami. Nechejte si tu vymačkat džus z místních úžasných pomerančů a kupte si krabičku s nakrájeným ovocem na cestu.

6) Catedral de Barcelona La Seu – a giant church in the center, unlike the Sagrada Familia, its ancient, with a view from the tower that closes before the church.


6) Catedral de Barcelona La Seu – fakt velkej kostel v centru, na rozdíl od Svaté rodiny starobylej, s vyhlídkou z věže, která se ale zavírá o dost dřív, než kostel.

7) The port – a huge one, I recommend the part that’s close to the Casino. There is a fish restaurant on the shore, and maybe twenty cafes offering shisha’s. Some looked really nice, but almost all of them offered self-igniting charcoals that smell a lot, and it spoils the whole enjoyment of the shisha. We found one with the coco coals, but we had to tell them, to use it.


7) Přístav – obrovskej, doporučuju tu jeho část, co leží u Casina. Na břehu jsou rybí restaurace a taky snad dvacet kaváren se šíšou. Některý fakt hezký, ale skoro všude měli samozapalovací uhlíky, který dost smrděj a člověku to zkazí požitek ze šíšy. Nakonec jsme našli jednu, kde měli uhlíky normální, ale museli jsme si o ně říct.

There are, of course, a million other interesting things in Barcelona, but you can see for yourself when you go there. Before leaving, I recommend getting a few basic phrases in Spanish. Local people are mostly capable of understanding English, but it will please them!

I hope you like today’s post and next one will be already from the Majestic Princess!

PS:

Do you prefer when I describe the places in more detail, or when I add more photos from which you can see for yourself?


V Barceloně je samozřejmě milión dalších zajímavých věcí, ale o těch se přesvědčte sami, až sem někdy vyrazíte. Před odjezdem doporučuju dostat do hlavy pár základních slov a frází ve španělštině. Místní sice vesměs umějí anglicky, ale potěšíte je!

Doufám že se vám dnešní příspěvek líbil a příště už z lodi – z Majestic Princess!

PS:

 Máte radši, když vám místa podrobněji popíšu, nebo když přidám víc fotek, ze kterých si to sami okouknete?

5 thoughts on “Cruise – Barcelona to Singapore

    1. To ano, docela hodně náročný, ale ráda to právě rozepisuju, aby jsem čtenářům co nejvíc poradila:) Dekuju ti za názor!:) Jdu se vrhnout na další:)!!

  1. Na kolik taková cesta s Majestic Princess vyšla nebo jak se ty ceny tak nějak pohybovaly? Pokud to není teda tajný, v tom případě to respektuji 🙂

Napsat komentář