All About Star Princess [4 stop Alaska]

Ahoj lidi! Tak tu máme den nalodění! Konečně!! Na plavbu jsme se už strašně těšili, až si vybalíme a nebudeme se trmácet každý den mezi městečky. A hlavně, na ten klid, pohodičku, neomezené jídlo [haha], nejrůznější zábavy a skvělý lodní servis:)! Já už s našima na lodích projezdila celý svět, od Severního pólu ledoborcem 50 let vítězství po břehy Antarktidy (na Jižní pól to nešlo, tam jsme samozřejmě museli doletět – ale o tom píšu v jiném blogu), ale pro kluky to byla teprve druhá plavba. Ta předchozí byla na Majestic Princess (na podrobnosti se můžete mrknout sem) a byla tak super, že se nám už fakt stýskalo! Ta současná na Aljašce byla kratší, jenom týdenní, z Anchorage do Vancouveru, s několika zastávkami v malých aljašských přístavech a dvěma dny na moři, kdy se nezastavuje. Naproti obří nové Majestic Princess (pro 3.560 pasažérů), na které jsme víc než měsíc pluli v létě z Barcelony do Singapuru, byla současná loď na Aljašce menší (pro 2.600 pasažérů). Kdybyste se na ní chtěli podívat na webu, jmenuje se Star Princess.


Hello people! So the day of embarkation is here! Finally!! We’ve been looking forward to finally unpack and not to constantly shuttle between towns. And most importantly, to the peace on board, relaxation and unlimited food [haha] fun and to enjoy the great ship service:)! I have already seen the world with several ships, from the North Pole on the 50-year icebreaker of victory on the shores of Antarctica (we didn’t get to the South Pole on a boat of course, we had to fly there – but I wrote about it in another blog post here), but for the boys it was only the second voyage. After Majestic Princess, we have really missed cruising around, plus it was actually Jirka’s and Slava’s very first cruise – I wrote about each stop port, you can check it out here.This voyage was definitely shorter, only a week, from Anchorage to Vancouver with two sea days – which means it doesn’t stop and you only sail. Unlike the giant, new Majestic Princess (for 3,560 passengers) that we just sailed in summer to Singapore, we sailed to Alaska on a smaller ship (for 2600 passengers), called the Star Princess. 

Po snídani v místním malém „wanna be starbucksu“ jsme autobusem odjeli do přístavu. Po cestě jsme si ještě udělali pár vyhlídkových zastávek na fotky a pak už šup na loď:)


After breakfast in local, smaller “wanna be Starbucks” we got on the bus that took us to the harbor. Along the way we made several sightseeing stops and off to the ship:)

Po příjezdu do přístavu musí každý pasažér projít terminálem, kde udělá „check in“ – stejně jako na letišti. Ukážete lodní lístek, který jste dostali mailem, odevzdáte pas, který si Princess po dobu plavby nechá, a pak vám vydají kartu od kajuty a podrobný plán lodě (protože se na ní můžete kvůli její velikosti fakt zatoulat)[haha]. Pokojová karta vám slouží jako vaše občankaID – před naloděním si každého vyfotí a fotku přidělí k vaší kartě. Kartou zároveň platíte všechno, co si chcete na lodi koupit – slouží jako běžná kreditka. Útratu vám připíšou na účet a výslednou částku si pak na konci plavby sami strhnou z vašeho účtu. Na lodi si za hotovost nebo normální platební kartu nic nekoupíte, cash a platební karty nikde kromě kasina nepřijímají. A protože se nikde hotově neplatí, utrácí se na lodi docela rychle [haha] a pak si v recepci pomalu ukroutíte hlavu, co jste si to tamtu noc v baru všechno objednali [haha]. Na druhé straně je to skvělý, nemusíte s sebou nic nosit, stačí vám visačka kolem krku a můžete vyrážet tour de loď:) Abych vás ale neděsila, všechno jídlo a základní pití je zadarmo – tedy zahrnuto v ceně vašeho pokoje. Takže když nechcete, nemusíte navíc utratit ani dolar! Na lodi bývá i pár placených restaurací, třeba Steakhouse, Sushi a podobně kde si zaplatíte asi 20 až 35 $ a můžete hodovat, jak chcete:) Mimo těch pár placených jsou všechny ostatní neplacené, a do těch si můžete chodit kolikrát chcete [yaaay]. Ale teď už dost o jídle, a jdeme si projít loď.


Upon arrival at the port, every passenger has to go through the terminal to check in – like on the airport. You show a passport, which Princess keeps for the whole duration of the voyage, you show your confirmation of stay, and only then they will issue you your a card room key and a plan of the ship (because the boat can really get you lost due to its size) [haha]. Room card will serve as your ID – before embarkation they take a photo of you and assign it to your card. The card is also your payment card, whatever you want to buy on the boat is bought through your room card key, and what ever you spend will be credited to your account and the resulting amount will be withdrawn from your account at the end of the voyage. You can not buy anything on the ship for cash or a normal payment card, cash and credit cards are not accepted anywhere except the casino. AND because of that, spending can be quiet quick [haha] and by the end of the voyage your head is going crazy, wondering what all you ordered that night in the night club [haha]. On the other hand, it’s great, you don’t have to carry anything around, you just need a tag around your neck and you can head to tour de ship:) But don’t worry; all the food and basic drink are free – included in the price of your room. So, if you don’t have to spend a dollar! There are few paid restaurants, like SteakhouseSushi, etc. where you pay about $ 20-35 and you can feast as you wish:) Except for those few paid ones, there are several free restaurants that you can dine in as many times as you wish [yaaay]. But now enough of food, and lets get on the boat.

Po nalodění jsme šli najít naši kabinu, kde na nás opět už čekaly kufry, a hurá na šmejdění. Loď má 17 pater, neboli “decks” jak se na lodi říká, několik bazénů – jeden vnitřní a ostatní venku, fitness, lázně, venkovní a vnitřní kino, několik barů a nočních klubůrestauracíobchodůkavárniček, kasino a výstavy obrazů a jejich aukce.


After embarkation, we went to find our cabins – our suitcases were waiting for us already inside again. The ship has 17 floors or “decks” as its called here on the ship, it has several swimming pools – one indoor and the rest outdoor, fitness, spa, outdoor and indoor cinema, several bars and nightclubsrestaurantsshopscafes, casino and art exhibition and their auctions.

Asi nejradši máme venkovní paluby, kde si můžete poležet u bazénu, kouknout na obří obrazovce na film, vzít si u baru popcorn a drink a užít si totální pohodičku:) Hned první den jsme si objednali ve spa masáže (na první den mají vždycky slevy) a hlavně jsme šli ve dvou najednou, takže to byl zážitek:) Já s Jirkou a Moni se Slávou [yaaay]. Kromě pohodičky si tu můžete i zasportovat, ve fitku mají různé programy (joga, pilates atd.), mají tu basketbalové a dokonce minigolfové hřiště. Myslím, že si tu každý najde něco pro sebe. A hlavně, každý den se tu mění program, s nejrůznějšími aktivitami snad už od osmi od rána až po půlnoc. Ráno si můžete zajít na jogu, sejít se se čtenářským klubem, zahrát si karty s ostatními pasažéry, naučit se trochu nějaký cizí jazyk, skládat origami… a to není ještě ani poledne! Každý večer vám stevard dá do kajuty vytištěný program na další den (pěkně velký a obsáhlý), takže máte přehled, co všechno se tu dá dělat, pro velké skupiny i ty, co cestují sami – dokonce mají speciální akci pro sraz samotných cestovatelů! Každý si tu něco najde, i ti nejmenší, pro děti je tu dětský koutek a teeneagery klubovna s hernou! O tom všem jsem však už psala v Otázkách a Odpovědích (jestli vás něco ohledně lodi zajímá, klikněte sem na předešlý článek).


We most enjoyed the outdoor deck where you can relax by the pool, look at the giant screen watching movies, take popcorn and a drink by the bar and enjoy total comfort:) On the first day we ordered spa massages (they always have discounts on the first cruise day) and mainly we went for couple massages, so it was an exciting experience:) Jirka and I, and Moni with Slava [yaaay]. Besides enjoy the comfort, you can also have fun exercising; they have different fitness programs (yoga, pilates, etc.), basketball and even minigolf court. I think everyone here will find something for themselves. And most importantly, everyday program is changing, various activities perhaps from eight in the morning to midnight. In the morning you can go to yoga, to meet with the book club, play cards with other travelers, learn a bit of a foreign language, make origami … and it’s not even noon! Your cabin steward gives you a printed program each night for the next day (pretty big and extensive), so you have an overview of what is the program, and what can be done the next day, for large groups and for those who travel alone – they even have a special event solo travelers – get together! Everyone can find something here, even the smallest children. There is a playground and clubhouse with game room! However, I have already written about this in Questions and Answers (if you are interested in more in depth details, click here to the previous article).

Odpoledne jsme si vybalili a povinně se zúčastnili krátkého školení o bezpečnosti na lodi, co se zu musí dodržovat a co se naopak nesmí, co dělat v případě požáru a co při evakuaci, kde je váš záchranný člun a jak se tam člověk dostane. Jelikož to byla moje už 22. plavba, pravidla znám snad nazpaměť, ale čas od času se něco upraví a každá loď je jinak postavena. Během nácviku nám ukázali únikové východy, jak se nasazuji plovací vesty a kde najdeme záchranné čluny. Určitě se taková bezpečností akce nesmí podcenit, naštěstí jsme to ale ještě nikdy nemuseli využít (zaklepat na dřevo)!


In the afternoon we unpacked and compulsorily attended a short training on safety on board, what must followed and what is prohibited, on the contrary, what to do in case of fire and about evacuation process, where are the lifeboats, how you get there and how to put on your life jacket. Because it was my already 22th cruise, I know the rules but every now and then there is something new and each ship is built differently. Certainly, we must not underestimate such safety event, and luckily we never had to use it (knock on wood)!

K večeru jsme si prošli celou loď a pak skočili do restaurace na večeři. Jak jsem psala, je jich tu několik, a když o to projevíte zájem rovnou vám v některé rezervují stálý stůl na celou plavbu. Někdo je zase rád střídá, další nejraději chodí do bufetu, prostě, jak se to komu líbí. My si vybrali večeři ve 20:15 (ještě můžete v 18:00). Měli jsme stoleček pěkně pro 4 – o ten jsme si speciálně požádali. Někteří pasažéři se rádi seznamují a s novými známými, najdou si i kamarády a sedí spolu u velkého stolu. Ale to my jsme úplný opak, baví nás sedět pěkně v naší skupince:)

Každý večer se menu v restauraci mění, což je naprosto úžasný. Mají tu veliký jídelní lilstek, ze kterého si můžete objednat kolik toho chcete a všechno je v ceně:) předkrmy, polívčičky, různá hlavní jídla, a samozřejmě dezert… Cítíte se přitom jak páni, obsluha je každý den totiž oháklá v saku nebo ve smokingu [haha]. Pasažéři mají mít taky dress code (vhodné oblečení), takže páni košili a dlouhé kalhoty a dámy, no něco pěkného:) Né že by vás tam nepustili, ale v šortkách a žabkách to není zrovna vhodné.


During the evening we went to check out the ship and then to get dinner at our assigned restaurant. As I wrote, there are a several of them, and if you are interested in it, you can prebook a table for the entire voyage. Not everyone does this, some people are happy to change it up and try different dining options, even to go the the buffet so its totally up to each passenger. We chose dinner at 20:15 (you can also go earlier at 18:00). We had a nice table for 4 – which we specifically asked for. Some passengers are happy to meet new people, find friends and sit together at the big table. But we are the opposite, we enjoy sitting nicely in our group:)

Every evening the restaurant menu is different, which is absolutely amazing. They have great dining options from which you can order what you want, how many times you want. From appetizers, soups, different main courses, and of course dessert … its all pretty fancy too – waiters wear suits or tuxedos when its formal night [haha]. Passengers should also dress accordingly (there is a certain dress code), so for men its on a normal night a shirt and long pants, and for the ladies, well something nice:) They would still let you in, but its just not appropriate in shorts and flip-flops.

Po večeři jsme si skočili okouknout noční klub. Byla to sranda, byli jsme tam snad jediní mladí mezi hyperaktivními důchodci (a dost to tam roztáčeli)! Jelikož jsme byli už dost unavení a chtěli jsme si přivstat na ranní program, dali jsme si jeden drink a pádili do postele:)! No, a to byla taky sranda!

Já už usínám, když do toho Jirka:

„Nemůžu spát, cítíš to?“

Já: „Ne.“

Jirka: „Ta loď! To se tak houpe! Vlny!“

Já: „Pořád ne.“


After dinner we went to check out the nightclub [yaaay]. It was funny; we were the only young among the hyperactive retirees (and they were pretty energetic)! Since we were tired enough and wanted to to get up for the morning program, we had a drink and fell into the bed :)! Well, and it was fun too!

I’m asleep when Jirka says:

“Can’t sleep, do you feel it?”

“I do not.”

Jirka: “The ship! How it’s moving! The waves! “

Me: “Still not.”

Asi jsem si na to za všechny ty dlouhý plavby už zvykla, když se to tak vlastně vezme a všechno sečte, na lodi jsem dohromady bydlela už rok!

Tak zase příště:)! Z ledovců!


I guess I’ve got used to it from all those long voyages, when I actually take it and add it all together, I’ve lived on a boat for over a year now!

So again next time :)! FROM glaciers!

One thought on “All About Star Princess [4 stop Alaska]

Napsat komentář