Part 2: Princess Cruises Q&A (Majestic Princess)

What are the boats like?

The Princess offers all sorts of cruises with various large ships, some older ones, some newly renovated or completely new (like ours, Majestic Princess). The size of the ship depends on the destination, for example sailing on Mediterranean Sea is usually done on smaller ships, and larger one are usually in the Caribbean. The largest (there are almost five thousand people – 3 560 passengers and 1 346 crew members) are really giant and well equipped; it’s like a small floating city. On the contrary, the smallest (for 670 passengers and 375 crew members) are quieter, less hectic and so relaxing. The demand in cruising is so high that Princess is decreasing the amount of small cruises, and replacing them with new giants.


Jaké mají lodě?

Princess nabízí všelijaké plavby s různě velkými loděmi, některé starší, některé nově zrekonstruované nebo úplně nové (jako tentokrát ta naše Majestic Princess). Velikost lodě zaleží na destinaci, například po Středozemním moři bývají menší a v Karibiku větší. Ty největší (je na nich skoro pět tisíc lidí – 3 560 pasažérů a 1 346 členů posádky) jsou opravdu obří a skvěle vybavené, je to prostě takové malé plovoucí město. Naopak ty nejmenší (pro 670 pasažérů a 375 členů posádky) jsou klidnější, méně hektické a takové relaxační. Zájem o plavby je ale tak velký, že Princess má malých lodí čím dál míň a nahrazuje je novými obry.

What’s better, smaller or bigger ship?

With Princess I’ve been on 22 cruises, and I’ve spent almost a year at sea so I can tell you from my own experience that each ship has something special. So I’ll write some positive and negative things of both types:


Co je lepší, menší nebo vetší loď?

S Princess jsem byla už na 22 plavbách, na kterých jsem strávila celkem skoro rok na moři, takže vám už můžu z vlastní zkušenosti říct, že každá loď má něco do sebe. Zaleží co chcete, takže vám sepíšu pro mě pozitivní a negativní věci:

The biggest ships: If you’re the type who likes to get to know new people and you don’t mind a lot of passengers, a big ship is certainly a great option. They have several restaurants, but expect the buffet in the main buffet (breakfast, lunch and dinner) to be crowded. Not that you can’t fit in there, but finding a place to sit may take a while (at least for a big group, as we always are), but table for a 2 is always without waiting. Nightlife is of course more varied than on smaller boats, there are different kinds of entertainments for all ages (clubs, bars, disco, etc.). If there is something special to praise, Princess really cares for the travelers to be entertained! We even noticed that there are some people who don’t even go out in some ports (there were probably there) so they stay all day on the boat where they enjoy the luxury, being alone and have everything for them. Over the day, there is a varied program on the ship that changes every day (starts at 6am and ends after midnight). You can take part pool games, sewing lessons, language courses, cooking, all kinds of instructive lectures, ping-pong tournaments and much more:) There is a special children’s club for kids and clubhouse with a game room for teenagers. It is so impeccable that my younger brother (years ago) couldn’t wait until he was thirteen to go [haha]!


Největší lodě: Jestli jsi ten typ, co se rád seznamuje a nevadí ti hodně cestujících, určitě je velká loď skvělá volba. Mívají několik restaurací, v bufetu přesto očekávejte v hlavních hodinách (snídaně, oběd a večere) frmol. Ne že byste se tam mačkali, ale najít místo k sezení může chvilku trvat (aspoň pro velkou skupinu, jako jsme vždycky my), dvojice si ale sedne vždycky bez čekání. Noční život je samozřejmě pestřejší než na menších lodích, jsou tu různé druhy zábavy pro všechny věkové skupiny (kluby, bary, disko atd.). Jestli se dá něco obzvlášť pochválit, tak že se Princess fakt stará, aby se cestující nenudili! Dokonce jsme vypozorovali, že jsou lidé, kteří v některých přístavech ani nevystupují (protože tam už byli) a zůstanou celý den na lodi, kde si užívají ten luxus, že tam jsou sami a mají všechno jen pro sebe. Přes den je na lodi totiž pestrý program, který se každý den mění (začíná v 6 ráno a končí po půlnoci). Můžete se zúčastnit třeba vybíjené v bazéně, lekce šití, jazykových kurzů, vaření, všelijakých poučných přednášek, pingpongového turnaje, a je toho mnohem mnohem víc:) Pro děti mají speciální dětský klub a pro teeneagery klubovnu s hernou. Ten je tak bezvadný, že se můj mladší brácha nemohl dočkat, až mu bude třináct, aby tam mohl chodit [haha]!

Main hall / Hlavní hala

Shopping Area / Obchody

Art Gallery

Bufet

Dinner / Večeře

The negative side of big boats is that they don’t fit into small harbors, so they simply don’t go in them (which, of course, is a shame) or anchor at sea and passengers are taken to shore by small boats – which is an unnecessary complication and delay. And besides the fact that sometimes you don’t find a place to sit in the theater or onboard cinema (if you don’t come a long way before it starts), I can’t think of anything else that would be negative.


Stinnou stránkou velkých lodí je, že se nevejdou do malých přístavů, a tak do nich prostě nejezdí (což je samozřejmě škoda), nebo kotví dál na moři a do přístavu vás doveze člun, což je zbytečná komplikace a zdržení. A snad kromě toho, že si v divadle nebo kině někdy skoro nenajdete místo na sednutí, pokud nepřijdete dlouho dopředu, mě nic dalšího negativního nenapadá.

Glass floor / Skleněná podlaha – vyhlídka

Small boats:  Princess has only few of these, which is a shame since we got to see places where it is today no possible to look in – like those to Greenland, or St. Petersburg, where we have floated into the river and sailed under the raised bridges to the center, docked against the Hermitage – you will not be able to find such cruise – big boats must dock on the open sea in front of the city. On the other hand, smaller ships of course lack in entertainment options, but one will only notice when they cruise on huge ships.


Malé lodě: Těch už má Princess jen málo, což je škoda, my jsme s nimi navštívili místa, kam už se dneska nepodíváte – třeba takové Grónsko, nebo Petrohrad, kde jsme z moře vpluli do řeky a propluli pod zvednutými mosty až do úplného centra, kde jsme zakotvili proti Ermitáži – to už bohužel asi nezažijete, velké lodě musí kotvit na širém moři před městem. Na druhé straně je na menších lodích samozřejmě méně druhů zábavy, ale to člověk pocítí, až když okusí plavbu na těch obrovských.

Why did you choose Princess?

Actually, it was a coincidence, but certainly a good one. There are numerous cruise companies and we see them in ports, meet and talk to their passengers, so we can compare a little bit. We have come to the conclusion that Princess is the best in terms of quality, price, standards, and we are used to Princess ships (it’s a bit like McDonald’s, you know what you will get, same quality anywhere in the world) so we are looking forward to seeing our white giant in each harbor at the end of the each day. Additionally, Princess has a sophisticated program for loyal customers who are gradually getting higher and higher status and with various benefits. It’s worth it, we already have the highest card (Elite), so lots of benefits, from preferential boarding, to free minibar to shoe cleaning (which I have not used for my sneakers yet [haha]). However, free washing (which we get) is convenient for a long voyage:)


Proč jste si vybrali Princess?

Popravdě, byla to náhoda, ale šťastná. Lodních společností je více, a my v přístavech samozřejmě potkáváme jejich lodě a mluvíme s jejich pasažéry, takže můžeme trochu srovnávat. Dospěli jsme k závěru, že v případě Princess nám vychází nejlépe poměr kvalita : cena, vyhovují nám jejich standardy, jsme zvyklí, jak to na lodích Princess chodí (je to trochu jako u McDonalda, kde všude na světě dostanete věci ve stejné kvalitě a víte do čeho jdete), takže se v každém přístavu na závěr výletu těšíme, až toho našeho bílého obříka zase uvidíme. Navíc má Princess propracovaný program pro vřené zákazníky, kteří postupně získávají vyšší a vyšší status a s ním různé výhody. Stojí to za to, my už máme tu nejvyšší kartu (Elite), takže výhod spoustu, od přednostního nastoupení na loď přes minibar zdarma po čistění bot (což jsem pro svoje tenisky ještě nevyužila [haha]). Ovšem takové praní zdarma se na dlouhé plavbě hodí!:)

 What do you like best on sailing?

I’ve seen places where I wouldn’t otherwise traveled to, met a lot of people from all over the world that I would not have met – some are my friends until today!


Co se ti na plavbách nejvíc líbí?

Viděla jsem místa kam bych se jinak nepodívala a seznámila se se spoustou lidí z celého světa které bych jinak nepotkala – s některými se kamarádím dodnes!

 

3 thoughts on “Part 2: Princess Cruises Q&A (Majestic Princess)

Napsat komentář